Kon Tum: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh  

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, bộ tiêu chí quy định hệ thống các tiêu chí và thang điểm đánh giá từng tiêu chí để thực hiện đánh giá và xếp hạng mức độ mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

1. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện

- Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, gồm 03 nhóm tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí ứng với 1 điểm):

+ Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin có 30 tiêu chí gồm:

Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp huyện; UBND cấp huyện có kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại hoặc Trung tâm hành chính công; Màn hình cỡ lớn hoặc bảng LED điện tử hiển thị công khai lịch công tác hàng ngày, tuần của Lãnh đạo cấp huyện; Hệ thống Camera giám sát an ninh (cả một cửa/Trung tâm phục vụ HCC và các vị trí xung yếu thuộc trụ sở); Hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ mạng LAN; Phòng họp trực tuyến; Màn hình tra cứu TTHC phục vụ người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm phục vụ HCC; Đầu đọc mã vạch tra cứu hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm phục vụ HCC; Số máy Scan đang sử dụng tại UBND cấp huyện; Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện có kết nối Internet băng rộng hoặc đường truyền riêng leased line; Tỷ lệ máy tính/viên chức cấp huyện;...

+ Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT có 12 tiêu chí gồm: Tỷ lệ trường tiểu học có giảng dạy môn tin học; Tỷ lệ trường THCS có giảng dạy môn tin học; Tỷ lệ trường THPT có giảng dạy môn tin học; Số cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện; Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện có trình độ ĐH chuyên ngành CNTT trở lên; Số lượt cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện được tập huấn chuyên sâu về CNTT trong năm; Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện được đào tạo một trong số các chứng chỉ nghiệp vụ lập, quản lý, giám sát dự án đầu tư CNTT; Tỷ lệ CBCC cấp huyện đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc; Tỷ lệ CBCC cấp xã đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc;…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT có 8 tiêu chí gồm: Thành lập Ban chỉ đạo CNTT cấp huyện; Ban hành Quy hoạch/Đề án/Kế hoạch/Nghị quyết có nội hàm bao quát tổng thể về CNTT trong giai đoạn 5 năm; Ban hành kế hoạch CNTT năm; Ban hành kế hoạch/ văn bản chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản Trung ương và của tỉnh về chính sách và thành quả ứng dụng, phát triển CNTT; Ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; …

- Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, gồm 04 nhóm tiêu chí thành phần:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch) gồm 40 tiêu chí: Thông tin về lịch sử phát triển, điều kiện tự nhiên, KTXH, truyền thống văn hóa và địa giới hành chính địa phương; bản đồ hành chính cấp huyện; Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc; Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm);…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác gồm 35 tiêu chí: Tỷ lệ cán bộ công chức cấp huyện được cấp phát tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống QLVB&ĐH; Tỷ lệ văn bản đến được số hóa và quản lý trong Hệ thống QLVB&ĐH/tổng số bản văn bản đến UBND huyện; Tỷ lệ văn bản đi được số hóa và quản lý trong Hệ thống QLVB&ĐH/tổng số bản văn bản đi của UBND huyện; Tỷ lệ văn bản đến được Lãnh đạo xét duyệt và chỉ đạo trong Hệ thống QLVB&ĐH/ Tổng số văn bản đến của đơn vị …

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch gồm 20 tiêu chí: Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3/tổng số TTHC cấp huyện; Tỷ lệ DVC TT mức độ 4/tổng số TTHC cấp huyện; Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3/tổng số hồ sơ UBND cấp huyện tiếp nhận và thụ lý (trong năm); Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4/tổng số hồ sơ UBND cấp huyện nhận thụ lý (trong năm);…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi gồm 5 tiêu chí: Có ứng dụng mẫu biểu điện tử dùng chung cấp huyện; Có ứng dụng quản lý người dùng và đăng nhập một lần cho tất cả các phần mềm ứng dụng tại UBND cấp huyện (1 cửa, DVC trực tuyến, QLHSCV&ĐHTN, email, dữ liệu VBQPPL và các ứng dụng chuyên ngành khác....); Tỷ lệ hồ sơ nộp qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông từ cấp xã lên cấp huyện/tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ cấp xã - huyện nhận được tại cấp xã; Tỷ lệ hồ sơ nộp qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông từ cấp huyện lên cấp tỉnh/tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ cấp huyện - tỉnh nhận được tại cấp huyện;  Tỷ lệ hồ sơ nộp qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông cả 3 cấp (từ cấp xã lên cấp huyện và lên cấp tỉnh)/tổng số hồ sơ TTHC liên thông 3 cấp nhận được tại cấp xã.

2. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp

- Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, bao gồm 03 nhóm tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí ứng với một điểm):

+ Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin gồm 20 tiêu chí: Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp xã; Tỷ lệ máy tính/cán bộ bán chuyên trách cấp xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; Kết nối internet băng rộngxDSL/FTTH/Leased Line hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng; Màn hình cỡ lớn hoặc bảng LED điện tử hiển thị công khai lịch công tác hàng ngày, tuần của Lãnh đạo cấp xã…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT gồm 5 tiêu chí: Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã; Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản; Số lượt tập huấn nghiệp vụ về CNTT cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã trong năm; Tỷ lệ CBCC cấp xã đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc; Số lượt tập huấn nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ công chức cấp xã trong năm.

+ Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT gồm 5 tiêu chí: Ban hành Quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản giao Lãnh đạo phụ trách CNTT - CIO và cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT; Ban hành kế hoạch CNTT năm; Ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; quy định về gửi nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số trong nội bộ cấp xã hoặc văn bản chỉ đạo áp dụng các quy định, quy chế do cấp trên ban hành; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng/Trang TTĐT, quy định về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng/trang TTĐT; Ngân sách chi CNTT trong năm.

- Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, bao gồm 04 nhóm tiêu chí thành phần:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch) gồm 27 tiêu chí: Thông tin về lịch sử phát triển, điều kiện tự nhiên, KTXH, truyền thống văn hóa và địa giới hành chính địa phương; bản đồ hành chính cấp xã; Thông tin về lãnh đạo cấp xã; Thông tin giao dịch chính thức;…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác gồm 18 tiêu chí: Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã được cấp phát tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống QLVB &ĐH; Tỷ lệ cán bộ bán chuyên trách cấp xã được cấp phát tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống QLVB&ĐH; Tỷ lệ văn bản đến được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH/Tổng số bản văn bản đến UBND cấp xã; Tỷ lệ văn bản đi được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH/tổng số bản văn bản đi của UBND xã;…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch gồm 10 tiêu chí: Tỷ lệ DVC TT mức độ 3/ tổng số TTHC cấp xã; Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3/tổng số hồ sơ UBND cấp xã thụ lý trong năm; Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4/tổng số hồ sơ UBND cấp xã nhận thụ lý trong năm; Tỷ lệ ý kiến của các tổ chức, cá nhân được trả lời trên Cổng, Trang TTĐT/tổng số ý kiến gửi đến;…

+ Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi gồm 5 tiêu chí: Có ứng dụng mẫu biểu điện tử dùng chung cấp xã; Có ứng dụng quản lý người dùng và đăng nhập một lần cho tất cả các phần mềm ứng dụng tại UBND cấp xã; Tỷ lệ hồ sơ nhận qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông từ cấp xã lên cấp huyện/tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ cấp xã - huyện nhận được tại cấp xã; Tỷ lệ hồ sơ nộp liên thông từ cấp xã gửi trực tuyến lên cấp huyện/tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ xã- huyện nhận được tại cấp huyện; Tỷ lệ hồ sơ liên thông cả 3 cấp nhận được qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 (từ cấp xã lên cấp huyện và lên cấp tỉnh)/tổng số hồ sơ TTHC liên thông 3 cấp nhận được tại cấp xã.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện; thẩm tra, xác minh, tổng hợp số liệu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của cấp xã và cấp huyện theo quy định.

Xuân Cường

348 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102861