Kom Tum: Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  

Ngày 10 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum ban hành quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum với nguyên tắc:

Việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về: công nghệ thông tin, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan của pháp luật đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Nội dung thông tin được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum phải chính xác, rõ ràng, cập nhật liên tục theo quy định; các trường thông tin theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi sử dụng.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết công việc.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ trong quá trình vận hành, quản lý, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

Theo đó, nội dung chính của Quy chế gồm:

1. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính gồm các điều khoản:

- Đăng ký tài khoản:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum hoặc đăng ký, xác thực tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg và thực hiện quy định về tài khoản định danh điện tử theo Điều 18 Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg.

+ Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum chỉ được thực hiện khi hồ sơ được gửi từ tài khoản đã đăng ký.

- Đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản đã đăng ký thành công, đăng nhập vào địa chỉ của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum để thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

+ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Việc chuyển đổi giấy tờ, tài liệu của tổ chức, cá nhân sang bản điện tử để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo hình thức cấp bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

+ Tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum:

Công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền được phân công tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo khoản 1, 2, 3, 4 Điều 21a của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và quy định về thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Chương V của Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

- Tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính:

 Hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh bao gồm:

+ Tra cứu trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum qua mã hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Tra cứu thông qua mã QR được cung cấp cho từng hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn (ZMS);

+ Tra cứu trực tiếp tại các quầy giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

 Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thông qua chức năng tra cứu trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

- Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

- Chuyển đổi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy.

2. Về kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính quy định những nội dung như sau:

- Nội dung kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum: Việc cung cấp thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum được kiểm soát về nghiệp vụ và về kỹ thuật trong quá trình xây dựng và vận hành theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Thủ tục hành chính thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum:

+ Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum nếu đáp ứng đáp ứng ít nhất một loại tiêu chí tại Điều 21 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

+ Những thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Lập danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

+ Hằng năm các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính tại Điều 17 quy chế này; đề xuất danh mục thủ tục hành chính đảm bảo các điều kiện thực hiện trên môi trường điện tử, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, đối tượng chịu tác động và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện và việc xây dựng, vận hành, khai thác.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum trên cơ sở đề nghị của các cơ quan tại khoản 1 Điều này.

+ Căn cứ quy định của Trung ương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Quy trình tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum và Cổng Dịch vụ công quốc gia

+ Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan rà soát Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử theo các giải pháp quy định tại khoản 1, Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

Xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và các giải pháp kỹ thuật khác;

Trên cơ sở quy trình nội bộ đã được phê duyệt và đã thực hiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được thiết lập trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum, thực hiện các giải pháp kỹ thuật nâng cấp cấu hình thủ tục hành chính theo mức độ dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định;

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Chương IV Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

-  Rà soát, đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum và Cổng Dịch vụ công quốc gia

+ Việc cung cấp thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum cần phải được tổ chức rà soát, đánh giá để làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

+ Công tác rà soát, đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định cụ thể của Văn phòng Chính phủ.

3. Mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống gồm các điều khoản quy định:

- Quy định đối với Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

+ Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum được tích hợp, dùng chung với Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện theo quy định tại Chương VI Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg…

Xuân Cường

65 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 15
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816753