Khung An toàn thông tin cho Chính phủ điện tử: kinh nghiệm của Tanzania

Chính phủ Tanzania đã thông qua một chiến lược chính phủ điện tử năm 2009 nhằm cải thiện hiệu quả trong chính phủ và cung cấp các dịch vụ công tốt hơn cho người dân. Bảo mật thông tin được xác định là một trong những yêu cầu để thực hiện thành công chính phủ điện tử mặc dù chính phủ đã không thông qua bất kỳ tiêu chuẩn hoặc ban hành hướng dẫn cho các cơ quan chính phủ liên quan đến an ninh...

Khung đánh giá tác động Chính phủ điện tử: kinh nghiệm của Ấn độ

Trong những năm gần đây, đã có sự đầu tư lớn vào chính phủ điện tử trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết được tác động của những khoản đầu tư đó, một phần do thiếu hướng dẫn đánh giá...

Quản trị thông minh - nghiên cứu và thực hàn

Bài viết dưới đây giới thiệu kết quả nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế về quản trị thông minh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình phát triển chính phủ điện tử. Mục đích để khơi dậy sự quan tâm và giúp thúc đẩy trao đổi về vấn đề phức tạp của quản trị thông minh làm nền tảng cho chính phủ điện tử, chính phủ số...

Chính phủ xanh: Chiến lược ICT

Một ứng dụng CNTT hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, khai thác triệt để, cắt giảm tác động môi trường nhằm cho phép những cách làm việc mới và bền vững. Cùng với việc cắt giảm các chi phí dịch vụ công, chương trình nghị sự xanh là một trong những vấn đề trọng tâm của chính quyền...

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian để quản lý đất đai bền vững: kinh nghiệm của quốc tế

Bài viết dưới đây giới thiệu một số nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng dữ liệu không gian cho quản lý đất đai bền vững...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488611