Kết nối 2030: ICT cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 

Để đánh dấu Công ước Điện báo Quốc tế đầu tiên được ký kết tại Paris vào ngày 17 tháng 5 năm 1865, hàng năm kể từ năm 1969, Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) lấy ngày 17 tháng 5 là ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới. Đây là dịp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của viễn thông trong cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ trong lĩnh vực này, đồng thời xây dựng khả năng sử dụng Internet, các công nghệ thông tin và truyền thông khác, cũng như thu hẹp khoảng cách số

ITU là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thúc đẩy đổi mới trong ICT cùng với 193 quốc gia thành viên và hơn 900 công ty, trường đại học, các tổ chức quốc tế và khu vực. Là cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm điều phối việc sử dụng phổ tần toàn cầu chung, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý tần số vô tuyến, cải thiện cơ sở hạ tầng truyền thông ở các nước đang phát triển và thiết lập các tiêu chuẩn trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy sự kết nối liền mạch của một loạt các hệ thống truyền thông được thống nhất trong việc kết nối thế giới.

Để đóng góp cho “Thập kỷ hành động” của Liên hợp quốc nhằm đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ITU và các thành viên của mình có một chiến lược chung - Chương trình nghị sự kết nối 2030 gồm 5 mục tiêu chính: Phát triển, Tính toàn diện, Tính bền vững, Đổi mới và Hợp tác.

https://aita.gov.vn/Data/Images/Banner/9A97472896564C319FF0B8B98D53CEB3_t.png

Mục tiêu 1: Phát triển (Growth)

Cho phép và thúc đẩy truy cập và tăng cường sử dụng ICT để hỗ trợ nền kinh tế số và xã hội số.

Nhận thức được vai trò của ICT như một yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường, ITU cho phép và thúc đẩy truy cập tăng cường sử dụng ICT, thúc đẩy sự phát triển của ICT trong hỗ trợ nền kinh tế số và giúp các nước đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số. Tăng trưởng trong việc sử dụng ICT có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội trong ngắn và dài hạn cũng như sự phát triển của nền kinh tế số theo hướng xây dựng một xã hội thông tin toàn diện. Liên minh cam kết và hợp tác với tất cả các bên liên quan trong môi trường ICT để đạt được mục tiêu này.

Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2023:

1. 65% hộ gia đình trên toàn thế giới truy cập Internet;

2. 70% cá nhân trên toàn thế giới sử dụng Internet;

3. Truy cập Internet phải tăng hơn 25% (năm cơ sở 2017);

4. Tất cả các quốc gia áp dụng chương trình nghị sự / chiến lược kỹ thuật số;

5. Tăng 50% số lượng thuê bao băng thông rộng;

6. 40% quốc gia có hơn một nửa số thuê bao băng thông rộng hơn 10 Mbps;

7. 40% dân số sẽ tương tác với các dịch vụ chính phủ trực tuyến.

Mục tiêu 2 - Tính toàn diện (Inclusiveness)

Cam kết, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích từ ICT, ITU sẽ làm việc để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho một xã hội thông tin, cho phép cung cấp truy cập băng rộng cho tất cả mọi người, không để ai ngoại tuyến. Kết nối sự phân chia kỹ thuật số tập trung vào tính toàn diện của ICT toàn cầu, thúc đẩy truy cập ICT: khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và sử dụng ở tất cả các quốc gia và khu vực và cho tất cả mọi người; bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái, thanh thiếu niên và dân cư yếu thế và dễ bị tổn thương, các nhóm kinh tế, người bản địa, người già và người khuyết tật.

Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2023:

1. Các nước đang phát triển, 60% hộ gia đình truy cập Internet;

2. Các quốc gia kém phát triển nhất, 30% hộ gia đình truy cập Internet;

3. Các nước đang phát triển, 60% cá nhân sẽ sử dụng Internet;

4. Các quốc gia kém phát triển nhất, 30% cá nhân sẽ sử dụng Internet;

5. Khoảng cách về khả năng chi trả giữa các nước phát triển và đang phát triển giảm 25% (năm cơ sở 2017);

6. Dịch vụ băng rộng sẽ có chi phí không quá 3% thu nhập trung bình hàng tháng ở các nước đang phát triển;

7. 96% dân số thế giới được bảo hiểm bởi các dịch vụ băng rộng;

8. Cần đạt được sự bình đẳng giới trong sử dụng Internet và quyền sở hữu điện thoại di động;

9. Đảm bảo môi trường ICT có thể truy cập cho người khuyết tật nên được thiết lập ở tất cả các quốc gia;

10. Cải thiện 40% tỷ lệ thanh niên/người trưởng thành có kỹ năng ICT.

Mục tiêu 3 - Tính bền vững (Sustainability)

Quản lý rủi ro, thách thức và cơ hội mới do sự phát triển nhanh chóng của ICT

Để thúc đẩy việc sử dụng có lợi cho ICT, ITU nhận thấy sự cần thiết phải quản lý các rủi ro, thách thức và cơ hội mới từ sự phát triển nhanh chóng của ICT. Liên minh tập trung vào việc nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tính bền vững và khả năng phục hồi của các mạng và hệ thống cũng như xây dựng sự tin tưởng và bảo mật trong việc sử dụng ICT. Theo đó, Liên minh sẽ làm việc để có thể nắm bắt các cơ hội do ICT đưa ra trong khi làm việc để giảm thiểu tác động tiêu cực của các tài sản đảm bảo không mong muốn.

Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2023:

1. Cải thiện sự sẵn sàng về an ninh mạng của các quốc gia, với các khả năng chính: sự hiện diện của chiến lược, các đội phản ứng khẩn cấp / sự cố máy tính quốc gia.

2. Tăng tỷ lệ tái chế chất thải điện tử toàn cầu lên 30%;

3. Nâng tỷ lệ quốc gia có luật chất thải điện tử lên 50%;

4. Mức giảm khí nhà kính hỗ trợ ICT được tăng 30% so với năm cơ sở 2015;

5. Tất cả các quốc gia có Kế hoạch viễn thông khẩn cấp quốc gia như là một phần của chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia và lãnh thổ.

Mục tiêu 4 - Đổi mới (Innovation)

Cho phép đổi mới trong ICT, hỗ trợ sự chuyển đổi số của xã hội.

Liên minh công nhận vai trò quan trọng của ICT trong việc chuyển đổi số của xã hội. Liên minh tìm cách đóng góp cho sự phát triển của một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, trong đó những tiến bộ trong công nghệ mới trở thành động lực chính để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2023: Tất cả các quốc gia cần có chính sách / chiến lược thúc đẩy đổi mới ICT.

Mục tiêu 5 - Hợp tác (Partnership)

Tăng cường hợp tác giữa các thành viên ITU và tất cả các bên liên quan khác để hỗ trợ tất cả các mục tiêu chiến lược của ITU.

Để tạo điều kiện đạt được các mục tiêu chiến lược nêu trên, Liên minh nhận thấy sự cần thiết phải thúc đẩy sự tham gia và hợp tác giữa các chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội, các tổ chức liên chính phủ, cộng đồng học thuật và kỹ thuật. Liên minh cũng nhận thấy sự cần thiết phải đóng góp cho quan hệ đối tác toàn cầu để tăng cường vai trò của ICT như là phương tiện triển khai các Hành động của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2023: Tăng cường hợp tác hiệu quả với các bên liên quan và hợp tác với các tổ chức trong môi trường ICT.

Như vậy, năm 2020 là cơ hội duy nhất để thành viên ITU kỷ niệm sự đóng góp của ICT cho sự phát triển của Hiệp hội thông tin. Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và các mục tiêu kích thích hành động toàn cầu trong những năm tới có tầm quan trọng đối với nhân loại. Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và sự kết nối toàn cầu có tiềm năng lớn để thúc đẩy tiến bộ của con người, phát triển xã hội tri thức cũng như sự đổi mới khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực. Thật vậy, tăng kết nối, công nghệ số, hệ thống thông tin và sử dụng Internet có khả năng giảm tỷ lệ nghèo đói và tạo việc làm thông qua các ứng dụng và dịch vụ, như nông nghiệp điện tử và tài chính số; giúp xóa đói giảm nghèo; giám sát và giảm thiểu biến đổi khí hậu và duy trì tài nguyên thiên nhiên cũng như cải thiện hiệu quả và minh bạch.

Tất cả ba trụ cột của phát triển bền vững - phát triển kinh tế, hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường - đều cần ICT làm chất xúc tác chính. Do đó, tiềm năng phát triển của ICT khi có các công cụ hỗ trợ phải được khai thác triệt để để đạt được SDGs.

Chủ đề “Kết nối 2030: ICT cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” cho phép thành viên ITU tập trung vào các giải pháp hỗ trợ ICT cụ thể và các xu hướng mới nổi để thúc đẩy sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội, góp phần vào năm mục tiêu chiến lược của Chương trình nghị sự kết nối 2030.

Tài liệu tham khảo:

1. World Telecommunication/ICT Indicators Database 2019 (23rd Edition/December 2019)

2. WRC‑19: Enabling global radiocommunications for a better tomorrow

3. Non-geostationary satellite systems Backgrounder

4. Measuring digital development: Facts and figures 2019

Thu Trang

2936 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102758