Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 

Với mục tiêu quyết tâm hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế và bắt đầu xây dựng, hình thành các tiêu chí của một Thành phố thông minh trong những năm tới, ngày 06/11/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Kế hoạch 226/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch được tỉnh đề ra với ba mục tiêu phát triển chính là: (1) ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước hướng đến hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh; (2) ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng Thành phố thông minh và (3) mục tiêu phát triển an toàn thông tin.

Trong năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng, triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, tập trung vào phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mang lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thông khi xảy ra sự cố. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, diễn tập, phát triển nguồn nhân lực cho an toàn thông tin, trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân tại các cơ sở đào tạo thông qua các hoạt động thực tập, hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành an toàn thông tin.

Ngoài ra, tỉnh triển khai việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận hực và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu phát triển cho năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế cần đạt được: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; 50% thủ tục hành chính được triển khai ở mức độ 4; 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bản hiểm xã hội; 10% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng; 98% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng; 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng; 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chunh tích hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã; 100% văn bản (không mật) trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện được liên thông, luân chuyển trên môi trường mạng; 100% áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; 80% áp dụng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS Huế vào công tác quản lý chuyên ngành.

Với những chỉ tiêu phát triển như trên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi tiết các nội dung cần thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2018 như sau: phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành, quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng kỹ thuật trong đó có hạ tầng kết nối và đảm bảo an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, việc đưa ra các giải pháp thực hiện những nội dung đã được tỉnh đề ra như giải pháp đối với môi trường xây dựng chính sách, quy định, hướng dẫn; giải pháp gắn kết chặng chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và giải pháp về tài chính thực hiện kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy định, chính sách để tạo giải pháp đảm bảo môi trường pháp lý trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Đinh Thị Thanh Vân

5018 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 24
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 24
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768