Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch hoạt động năm 2020 với mục đích:

Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu cho tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch và các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh và công nghiệp công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, kế hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ các nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, thành phổ thông minh và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

Theo đó kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh theo các quý như sau:

Quý I/2020

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020;

Xây dựng, trình ban hành Quyết định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác vãn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức nhà nước tỉnh Quảng Ninh để thay thể Quyết định số 37/2018/UBND ngày 12/11/2018 của Úy ban nhân dân tỉnh;

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: (1) Kế hoạch phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030; (2) Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (3) Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai Mô hình điểm Chính quyền điện tử và Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh; (4) Kế hoạch Thực hiện duy trì và nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT - Index);

Xây dựng Đề cương nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh, phiên bản 2.0 trên cơ sở rà soát, cập nhật bổ sung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh phiên bản 1.0 đảm bảo phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định 2322/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019.

Quý II/2020

Tổ chức Hội thảo, tập huấn hướng dẫn các sở, ngành, địa phương các văn bản pháp luật mới về ATTT mạng, thanh tra xử lý vi phạm hành chính về CNTT: Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo ATTT theo cấp độ, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính...

Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành đầu tư thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và các dự án đã hoàn thành trong Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh phạm vi triển khai từ năm 2016 đến nay; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

Tổ chức Hội nghị công bố đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để cung cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 đảm bảo cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Triển khai Kế hoạch Đào tạo và Diễn tập ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập Đề án Xây dựng khu CNTT tập trung tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham mưu thành lập Tổ chuyên gia, tư vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, xây dựng Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh;

Hướng dẫn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử các huyện, thị xã, thành phố tố chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế chính sách và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương;

Hoàn thành xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh, phiên bản 2.0 trên cơ sở rà soát, cập nhật bổ sung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh phiên bản 1.0 đảm bảo phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phù điện từ Việt Nam, phiên bản 2.0 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Tổ chức họp Ban chỉ đạo: Đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020; tiến độ xây dựng Đề án Xây dựng khu CNTT tập trung tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo kết quả nghiên cứu, lập Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh.

Quý III/2020

Giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phổ thông minh, chính quyền điện tử, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng;

Thành lập Đoàn công tác tham dự Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ XXIX năm 2020 tại tỉnh Hải Dương;

Tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng phát triển CNTT.

Thành lập tổ công tác đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở, ngành tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Nghiên cứu lập, trình thẩm định Đề án hoàn thiện, nâng cấp nền tảng Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, hướng tới Chính quyền số năm 2030; chuẩn bị phê duyệt các dự án để triển khai trong năm 2021.

Quý IV/2020

Tổ chức Hội thảo về các định hướng chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triến doanh nghiệp sổ và ứng dụng Công nghệ Việt cho cuộc sống số.

Tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở, ngành tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Xây dựng, ban hành kế hoạch, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh năm 2021.

Tổng kết, đánh giá triển khai Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, đề xuất phương hướng triển khai Đề án giai đoạn 2020-2025.

Tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 4183/QĐ- ƯBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo.

Nghe Tổ chuyên gia, tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu, hoàn thiện Để án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan cấp trên giao và tham dự các hội nghị, hội thảo về CNTT, chính quyền điện tử, thành phổ thông minh do Trung ương, Bộ, ngành, địa phương; ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT tổ chức.

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cơ quan thường trực nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2020 đã đề ra, cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch trên. Theo dõi, tổng hợp các thông tin, nội dung về tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Phổi hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung và tài liệu các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo Trưởng, Phó Ban chỉ đạo để sắp xếp kế hoạch làm việc và tổ chức các cuộc họp.

Tham mưu cho Trưởng, phó Ban Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công nghệ thông tin; tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo của Bộ, Ngành, Trung ương.

Giúp thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch đã đề ra.

Các thành viên Ban chỉ đạo:

Chỉ đạo các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Bám sát nội dung kế hoạch hoạt động, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tham gia các đoàn kiểm tra theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Phối hợp với cơ quan Thường trực để chuẩn bị các nội dung liên quan; cung cấp thông tin, sổ liệu của ngành để Cơ quan Thường trực tổng hợp xây dựng báo cáo.

Nguyễn Hạnh

762 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16070220