Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng nhất trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân làm trung tâm, là đối tượng phục vụ ...

Để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Ngày 19/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1144/BTTTT-THH và công văn số 1145/BTTT-THH để hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. 

Công văn được gửi đến trực tiếp cho đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  và đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo thực hiện.

4594 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100704