Hưng Yên: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử 

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, căn cứ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu, nội dung cơ bản Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên bao gồm:

Mục tiêu tổng quát:

Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động xây dựng CQĐT của tỉnh; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp chính quyền và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên để:

+ Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

+ Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tỉnh; 

+ Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; 

+ Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cần tiếp tục xây dựng, triển khai trong lộ trình.

- Xác định lộ trình và kế hoạch thực hiện trong việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên.

Nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên bao gồm các thành phần: Đối tượng sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng và CSDL, các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, nền tảng chia sẻ và tích hợp, hạ tầng kỹ thuật; chỉ đạo, tổ chức và chính sách.

Theo Quyết định phê duyệt, Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên được triển khai theo 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 2017 – 2018

- Triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh theo kiến trúc đã đưa ra. 

- Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung. 

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, ưu tiên các cơ sở dữ liệu nền tảng. 

- Nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo Kiến trúc, tích hợp cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Rà soát, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến hiện có, xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng chuyên ngành ưu tiên, tích hợp cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm trung tâm tích hợp dữ liệu và đường truyền mạng. 

- Tổ chức tuyền truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp một đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2: 2019 - 2020

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch. 

- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực. 

- Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê, tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của chính quyền các cấp. 

- Xây dựng các hệ thống tương tác với người dân. 

Để triển khai Kiến trúc CQĐT, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên.

 

Nguyễn Thanh Thảo

25699 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816959