Hậu Giang: Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng Thông tin điện tử  

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có quyết định số 1347/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang với chức năng cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; hoạt động của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đoàn thể chính trị, xã hội thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành; các địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh Hậu Giang; liên kết với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu của tỉnh.

Trang chủ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh có địa chỉ: https://haugiang.gov.vn.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang có nhiệm vụ:

Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà.

Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của bạn đọc trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

 Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015. 

Nguyên tắc cung cấp thông tin của Thông tin điện tử:

Thông tin cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

Thông tin cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Cấu trúc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang gồm Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (cổng chính) và các Cổng Thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác (cổng con).

Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử.

Cổng Thông tin điện tử phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những nội dung thông tin được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Về bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện: Thực hiện theo quy định từ Điều 15 đến Điều 18 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó quy chế cũng quy định rõ những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Lợi dụng Cổng Thông tin điện tử nhằm mục đích:

+ Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

+ Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

+ Đưa các nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

+ Và các hành vi vi phạm khác trái với quy định của pháp luật.

Về tổ chức, quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử được quy định:

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Ban Biên tập đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phần do thủ trưởng các đơn vị quyết định thành lập và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

+ Định hướng, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; xây dựng chủ trương, kế hoạch, giải pháp phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

+ Tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân theo quy định và tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo đã đăng tải.

+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị bạn đọc trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; xử lý và đăng tải ý kiến trả lời của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần

+ Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phần, trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt.

+ Tổ chức đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên chuyên trách và kiêm nhiệm phục vụ hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phần.

+ Quyết định nội dung; tổ chức thu thập, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trên Cổng Thông tin điện tử thành phần.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phần với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Ban Biên tập phải đảm bảo quy mô và tổ chức theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được liên kết, tích hợp với Cổng Dịch vụ công trực tuyến và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Ngoài ra để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng giao trách nhiệm, quyền hạn cho từng đơn vị.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Là cơ quan đầu mối của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung trên Cổng chính.

+ Thường xuyên đề xuất, yêu cầu cập nhật các tính năng, kỹ thuật và công nghệ để đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ 3 tháng/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và kết nối với các hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông

+ Quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng đảm bảo Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông suốt (24/7); tổ chức hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác cung cấp thông tin và cập nhật dữ liệu; tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh liên thông, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

+ Thực hiện sao lưu định kỳ, lưu trữ nội dung thông tin, tư liệu của Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm cấp Cổng Thông tin điện tử thành phần cho các cơ quan, đơn vị và hướng dẫn các đơn vị vận hành, khai thác, sử dụng.

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

+ Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Biên tập nội dung thông tin, sự kiện, dữ liệu về các mặt hoạt động thuộc phạm vi chức năng của cơ quan, đơn vị.

+ Trả lời đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin phục vụ việc giải đáp yêu cầu, ý kiến của bạn đọc thuộc phạm vi chức năng của đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

+ Ghi nhận, phản ánh với Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan quản lý về chất lượng và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

+ Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phần theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

NH

1118 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818008