Hậu Giang: Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang ban hành báo cáo số 16/BC-UBND về kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

1. Về việc nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có kết nối Internet và mạng nội bộ (LAN). 100% cán bộ, công chức (CBCC) tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện được trang bị máy tính; tỷ lệ CBCC tại UBND cấp xã được trang bị máy tính đạt 98%.

 Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước tại Hậu Giang đã triển khai đến các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được sử dụng để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Dữ liệu, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành.

 Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, bước đầu có những kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, cung cấp thông tin trực quan về hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của Tỉnh, hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, chính quyền đô thị trong hoạt động quản lý, kiểm soát và cung ứng dịch vụ.

 Dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây (cloud) được thuê của doanh nghiệp để phục vụ các ứng dụng chính của tỉnh, bao gồm: Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Tỉnh ủy và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương, phần mềm quản lý văn bản, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội... đảm bảo tốc độ truy cập, an toàn thông tin.

 Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động 24 giờ/7 ngày, đóng vai trò backup cho các ứng dụng, phần mềm, cơ sở dữ liệu của Tỉnh, đảm bảo khả năng khôi phục hoạt động của các ứng dụng này khi có sự cố. 

2. Về phát triển các nền tảng

 Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đã kết nối với Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), bao gồm 10 dịch vụ: Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Hệ thống cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, Liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp, Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc (PayGov), Danh mục điện tử dùng chung, Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản Quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

 Hệ thống xác thực dùng chung (SSO) phục vụ việc đăng nhập một lần các hệ thống: thư điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản, hệ thống trang thông tin điện tử và một số dịch vụ đô thị thông minh: app HauGiang, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội.

3. Về khai thác, sử dụng, phát triển dữ liệu

 Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành:

- Cơ sở dữ liệu quản lý thống kê ngành nội vụ.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

- Cơ sở dữ liệu quan trắc.

- Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp; Hệ thống đăng ký khai sinh điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ quốc tịch; Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sỹ; Cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; Cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo; Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em; Cơ sở dữ liệu quản lý cung cầu lao động.

- Hệ thống đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống đăng ký hộ cá thể; Cơ sở dữ liệu thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Hệ thống đấu thầu quốc gia; Cơ sở dữ liệu quản lý thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

- Hệ thống quản lý ngân sách PMIS; Hệ thống cấp mã số quan hệ ngân sách; Hệ thống báo cáo tài chính.

- Cơ sở dữ liệu quản lý lưu trú.

- Cơ sở dữ liệu đề tài dự án khoa học công nghệ.

- Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh; cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ sức khỏe người dân; Cơ sở dữ liệu quầy thuốc/nhà thuốc; Cơ sở dữ liệu quản lý Y tế cơ sở.

 Cơ sở dữ liệu do Tỉnh xây dựng:

- Phần mềm Quản lý văn bản; Cổng thông tin điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử; Hệ thống báo cáo kinh tế - Xã hội; AppHauGiang; cơ sở dữ liệu kiều bào.

- Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang; Phần mềm Quản lý thi đua - Khen thưởng; Cơ sở dữ liệu quản lý lưu trữ lịch sử.

- Phần mềm luân chuyển hồ sơ đất đai.

4. Xây dựng các ứng dụng, dịch vụ

- Các ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước

Phần mềm Quản lý văn bản được triển khai đến tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

+ Hệ thống đã liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Các đơn vị đã khai thác có hiệu quả các tính năng của phần mềm như ký số trực tuyến, tìm kiếm, tiếp nhận xử lý văn bản đến, tạo lập, phát hành văn bản đi, gửi nhận văn bản liên thông với Văn phòng Chính phủ … giúp việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc hàng ngày của các cơ quan, góp phần cải cách hành chính.

+  Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội đã được triển khai. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và các tiện ích, thuật toán dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và đã kết nối với hệ thống báo cáo của Chính phủ. Hiện tại báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh có liên thông với Báo cáo chính phủ về: Cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ (tháng, và năm) với 8 chỉ tiêu chủ yếu; trên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ tỉnh đã triển khai thực hiện báo cáo: Rà soát TTHC; Báo cáo tình hình covid 19,...

+ Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp cho khoảng 98% tổ chức, lãnh đạo có thẩm quyền ký số với tổng số chữ ký số được cấp trên toàn tỉnh.

 Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống phần mềm Quản lý văn bản tại các cơ quan, đơn vị và được triển khai phục vụ thực hiện trong ứng dụng quản lý văn bản, quan hệ ngân sách với Kho bạc, khai báo thuế, bảo hiểm xã hội và ngành thuế.

+ Hệ thống thư điện tử tỉnh đã cấp được 10.608 tài khoản, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trao đổi công việc. Đây cũng là hệ thống xác thực tập trung (SSO - Single Sign On) trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang.

+ Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã triển khai cho 703 cơ quan, đơn vị sử dụng.

+ Hệ thống họp trực tuyến đã được triển khai sử dụng ổn định, hiệu quả từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cấp lãnh đạo nhanh chóng.

- Các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh được xây dựng mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 15/7/2020, gồm 55 cổng thành phần của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và 5 cổng, trang độc lập của các đơn vị. Cổng được cập nhật thường xuyên, nội dung thông tin luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước và theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP...

+ Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử

Triển khai tại 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã; hệ thống triển khai tập trung, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

100% văn bản của các đơn vị được ký số và chuyển hoàn toàn qua hệ thống quản lý văn bản (trừ văn bản mật).

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử.

+ Haugiang app là ứng dụng di động cho phép người dân tra cứu thông tin về lịch công tác, thời tiết, thị trường, người tìm việc, việc tìm người, bảng đồ số (về du lịch, giáo dục, y tế), đặt lịch khám bệnh, lịch nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và tương tác với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 15/11/2021, app Haugiang đã có hơn 33.800 lượt tải về.

- Các dịch vụ đô thị thông minh

+ Nền tảng đô thị thông minh: Hệ thống giám sát đặt tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (hệ thống màn hình ghép và các trang thiết bị phục vụ giám sát, các máy chủ và hệ thống lưu trữ, firewall…)

+ Phần mềm giám sát, điều hành tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với các chức năng:

 Kết nối, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ với nhau và với các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử; cung cấp các dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền cho các dịch vụ, phần mềm trong hệ thống; cung cấp cơ chế thu thập, phân tích dữ liệu từ các hệ thống, dịch vụ; cung cấp cơ chế bóc tách, phân tích, tổng hợp dữ liệu lớn thành các dữ liệu chuyên ngành; cung cấp dữ liệu mở cho các dịch vụ, hệ thống bên ngoài có thể sử dụng lại dữ liệu của nền tảng…và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và quản trị cho nền tảng.

Thu thập, chuyển thông tin phản ánh hiện trường, theo dõi kết quả xử lý phản ánh. Tổng số phản ánh tiếp nhận 3.159 phản ánh.

Thu thập, thống kê, phân loại thông tin viết về Hậu Giang trên Internet.

Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng: Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin SOC đã kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia phục vụ hoạt động hỗ trợ giám sát, phòng chống tấn công mạng và điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

  Hệ thống giám sát an ninh công cộng (hệ thống Camera): Đã thực hiện liên thông kết nối 61 camera giám sát an ninh trật từ từ Công an tỉnh về hiển thị trên phần mềm trên IOC theo từng vị trí, tọa độ trên bản đồ số phục vụ công tác quản lý, giám sát, phát hiện các sự vụ sự việc và điều tiết xử lý.

5. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổng số cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin tại các Sở ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố là 125 người.

- Hàng năm, trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã với 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham.

6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Các hệ thống, ứng dụng của Tỉnh được kết nối vào Hệ thống giám sát từ xa tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), đã kết nối chia sẻ thông tin về mã độc với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với doanh nghiệp an toàn thông tin thực hiện lắp đặt thí điểm các thiết bị giám sát, thu thập thông tin  liên quan các vấn đề an toàn, an ninh mạng (cảm biến) tại Trung tâm dữ liệu (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông), Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, thực hiện việc giám sát an ninh thông tin mạng thông qua SOC Portal.

- Phối hợp với Cục an toàn thông tin (VNCert TP. HCM) tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao khả năng phòng, chống tấn công mạng, diễn tập ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng cho 40 học viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng và cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

- Cử hơn 50 lượt cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tham gia các khóa đào tạo an toàn thông tin, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Xuân Cường

58 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818008