Hải Phòng: Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước  

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng với mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Các chỉ tiêu gồm:

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- 80% dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 60%.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là:

- Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Tăng cường tuyên truyền về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công bố, áp dụng danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần thực hiện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan, đơn vị.

Đưa nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường Đại học Cao đẳng, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên.

- Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dich vụ bưu chính công ích:

Tăng cường công tác tuyên truyền cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ.

Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.

Giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn:

Rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, chuẩn hóa quy trình ISO, cập nhật quy trình điện tử.

Xử lý các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kịp thời theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức cũng được giao nhiệm vụ cụ thể:

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và chỉ tiêu được giao được tính là một trong các nội dung xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Các cơ quan đơn vị, địa phương có giải pháp để đảm bảo hết năm 2022: 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/9/2022.

+ Công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận Một cửa hoặc hình thức công khai phù hợp khác; khuyến khích các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm Ngày ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các giải pháp để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính do đơn vị, cơ quan mình cung cấp.

+ Tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thàng phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

+ Đối với các Sở, ban, ngành thành phố thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công theo bộ, ngành đề nghị tổng hợp báo cáo số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong tháng (từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng hiện tại) theo hướng dẫn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng và các tiện ích mang lại của dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai và nắm bắt kịp thời việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình khai thác, vận hành Hệ thống Một cửa và dịch vụ công trực tuyến.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này.

+ Phối hợp, hướng dẫn về kiểm soát thủ tục hành chính cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Sở Nội vụ:

+ Tiếp tục đưa nội dung thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm; là tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

+ Hàng năm, lồng ghép nội dung về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tổ chức khảo sát xã hội học, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có giải pháp cải thiện tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Bổ sung kế hoạch tuyên truyền giới thiệu dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên các cấp.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này theo quy định.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố: Tham gia công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đến các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận thông tin dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh  toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp các đơn vị triển khai các nhiệm vụ…

- Bưu điện thành phố:

+ Chỉ đạo bưu điện cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hhồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Điều chỉnh mức phí áp dụng đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp cho phù hợp nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện việc tiếp nhận đăng ký hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

+ Bố trí cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngoài giờ hành chính cho công dân theo quy định và phù hợp với thực tế.

Xuân Cường

171 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816897