Hải Dương: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số  

Ngày 24 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số dành cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Chỉ 01 trụ cốt chính là Chính quyền số, gồm 06 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể như sau:

- Chỉ số Chuyển đổi nhận thức: Gồm 04 chỉ số thành phần, với 09 tiêu chí. (30 điểm)

Các chỉ số thành phần gồm: Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, Chính quyền số; sự quan tâm của người đứng đầu đối với Chuyển đổi số, Chính quyền số; chủ trương, định hướng của cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số, Chính quyền số; ngày chuyển đổi số.

- Chỉ số Kiến tạo thể chế:

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 08 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực; Tổ chức, nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số; Ngân sách cho công nghệ thông tin.

- Chỉ số Phát triển hạ tầng và nền tảng số:

 Gồm 04 chỉ số thành phần, với 06 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Trang bị máy tính cho cán bộ công chức; Mạng LAN, Internet, WAN; Kết nối Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước; kết nối, chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở.

- Chỉ số Hoạt động Chính quyền số:

Gồm 11 chỉ số thành phần, với 21 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Thư điện tử; Hệ thống Quản lý văn bản điều hành; Chữ ký điện tử, chữ ký số; Các ứng dụng số cơ bản; Hệ thống thông tin báo cáo; Hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến; Tỷ lệ HSTT; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Cổng Thông tin điện tử.

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng:

Gồm 05 chỉ số thành phần, với 07 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Triển khai an toàn, an ninh theo mô hình 04 lớp; Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ; Mức độ lây nhiễm mã độc; Xử lý tấn công mạng; Tỷ lệ nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

          - Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số: (30 điểm)

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Đào tạo kỹ năng số; Đào tạo kỹ năng an toàn thông tin.

Chỉ số chuyển đổi số dành cho cấp huyện được cấu trúc gồm 3 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số:

          Trụ cột Chính quyền số gồm 06 chỉ số chính, 31 chỉ số thành phần và 71 tiêu chí, cụ thể như sau:

- Chỉ số Chuyển đổi nhận thức: 35 điểm

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, Chính quyền số; Sự quan tâm của người đứng đầu đối với Chuyển đổi số, Chính quyền số; Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về chuyển đổi số, Chính quyền số; Ngày chuyển đổi số

- Chỉ số Kiến tạo thể chế: 40 điểm

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí.

Các chỉ số thành phần gồm: Kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách về chuyển đổi số, Chính quyền số/Chính quyền điện tử; Tổ chức, nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số; Ngân sách cho công nghệ thông tin.

- Chỉ số Phát triển hạ tầng và nền tảng số.

- Chỉ số Hoạt động Chính quyền số.

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng.

- Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số: 30 điểm

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí.

 Các chỉ số thành phần gồm: Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Đào tạo kỹ năng số; Đào tạo kỹ năng an toàn thông tin

          Trụ cột Kinh tế số gồm 19 chỉ số thành phần, 41 tiêu chí, cụ thể như sau:

- Chỉ số Chuyển đổi nhận thức.

- Chỉ số Kiến tạo thể chế.

- Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số: Gồm 03 chỉ số thành phần, với 07 tiêu chí. 8 điểm

- Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số.

- Chỉ số Hoạt động kinh tế số.

- Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Kinh tế số.

Trụ cột Xã hội số gồm 20 chỉ số thành phần, 47 tiêu chí, cụ thể như sau.

- Chỉ số Chuyển đổi nhận thức.

- Chỉ số Kiến tạo thể chế.

- Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số.

- Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số.

- Chỉ số Hoạt động xã hội số.

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng.

- Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Xã hội số.

 Thang điểm và phương pháp đánh giá

a) Thang điểm đánh giá

 - Thang điểm đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp sở là: 200 điểm.

 - Thang điểm đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện là: 420 điểm. Và được chia theo 03 trụ cột chính: Chính quyền số: 200 điểm; Kinh tế số: 95 điểm; Xã hội số: 125 điểm.

b) Phương pháp và trình tự đánh giá

- Các đơn vị tự đánh giá

Các cơ quan, đơn vị cập nhật số liệu báo cáo và tài liệu giải trình theo từng tiêu chí vào Phần mềm xác định Chỉ số chuyển đổi số. Điểm các đơn vị tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá”. Phần mềm xác định Chỉ số Chuyển đổi số tự động tính toán điểm số. Điểm số được thay đổi theo số liệu cập nhật. Các cơ quan, đơn vị theo dõi số liệu, thứ hạng Chuyển đổi số trên Phần mềm.

- Đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện đánh giá độc lập điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị qua Phần mềm xác định Chỉ số Chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan, thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm số này sẽ được thể hiện ở cột “Điểm Hội đồng thẩm định”.

- Trường hợp mặc định hoặc loại trừ

Trong quá trình thu thập số liệu, tài liệu kiểm chứng, đối với các tiêu chí mà cơ quan, đơn vị được đánh giá không cung cấp số liệu mà không có lý do mang tính đặc thù, thì điểm số đối với tiêu chí đó được mặc định là 0 điểm.

 Cách xác định điểm đánh giá

- Điểm đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp sở

Điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được tổng hợp từ “Điểm tự đánh giá” và ”Điểm Hội đồng thẩm định”. Kết quả được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”. Cách tính điểm xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm của các tiêu chí.

- Điểm đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện

Điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo từng trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, được tổng hợp từ “Điểm tự đánh giá” và ”Điểm Hội đồng thẩm định”. Kết quả được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.

Điểm của Chỉ số chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị sẽ là điểm trung bình cộng của cả 03 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Cách tính điểm xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm của các tiêu chí.

 Công bố kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số

 - Việc công bố kết quả đánh giá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công bố trong Quý I của năm liền kề sau năm đánh giá.

- Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xuân Cường

80 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816801