Hà Tĩnh: Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh  

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch các thông tin chính thống theo quy định trên môi trường mạng; nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo với mục đích được phân từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2021 - 2023:

100% thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh được đăng tải đầy đủ, kịp thời lên Cổng TTĐT tỉnh.

Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh liên tục 24h/ngày, 7 ngày/tuần, an toàn và an ninh thông tin.

Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Giai đoạn 2024 - 2025:

Phát triển Cổng TTĐT tỉnh thành Cổng giao tiếp điện tử tỉnh; tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp huyện trong tỉnh; tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh, làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet phục vụ hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước và UBND tỉnh.

Theo đó, các nhiệm vụ triển khai gồm:

- Tăng cường công khai thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số lên Cổng TTĐT tỉnh với nội dung:

Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Nghị định 43/2011/NĐ-CP); cung cấp đầy đủ thông tin theo 32 chỉ số chính (45 chỉ số thành phần) theo đánh giá xếp hạng website/portal của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh lên Cổng TTĐT tỉnh.

Đảm bảo nguồn tin, cung cấp thông tin chính thống về các sự kiện, các vấn đề nóng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh khai thác; tổ chức đăng tải các thông tin định hướng, dư luận xã hội, báo chí quan tâm trên chuyên mục Thông cáo báo chí trên Cổng TTĐT tỉnh.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Cung cấp hệ thống thông tin về Dịch vụ công trực tuyến: Tiếp tục thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Quyết định khác trong thời gian tới của Chính phủ trên Cổng thành viên và Hệ thống dịch vụ hành chính công (dichvucong.hatinh.gov.vn) được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan Thường trực); các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Xây dựng chuyên mục “Đối thoại trực tuyến” trên Cổng TTĐT: Xây dựng chuyên mục “Đối thoại trực tuyến” trên Cổng TTĐT và xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình đối thoại trực tuyến giữa chính quyền với doanh nghiệp, người dân theo các chuyên đề, sự kiện do UBND tỉnh chỉ đạo.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: từ năm 2022.

- Bổ sung, chức năng, tính năng cho Cổng TTĐT tỉnh: Phát triển phiên bản tiếng Anh cho Cổng TTĐT tỉnh để cung cấp các thông tin theo quy định; phát triển module thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu về Thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo liên thông, đồng bộ và thống nhất, giảm bớt thời gian cập nhật thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; hoàn thiện các modul, chuyên mục khác bắt buộc phải có trên Cổng TTĐT tỉnh.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: năm 2022 – 2023.

- Tích hợp các hệ thống thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh: Tích hợp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng TTĐT tỉnh; triển khai tích hợp chữ ký số chuyên dùng thực hiện trên các module Văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng TTĐT tỉnh; tích hợp các nội dung thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vào Cổng TTĐT tỉnh. Đảm bảo Cổng TTĐT tỉnh trở thành đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet, là địa chỉ giao tiếp giữa tổ chức, doanh nghiệp và người dân với lãnh đạo tỉnh.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: năm 2022 – 2024.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ cho Cổng TTĐT tỉnh: Đầu tư bổ sung máy chủ, thiết bị an ninh, an toàn dữ liệu cho Cổng TTĐT tỉnh; tăng tốc độ, băng thông đường truyền theo lưu lượng người sử dụng, cải thiện tốc độ truy cập Cổng TTĐT tỉnh; trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh, bảo đảm khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có. Bố trí đủ về nhân lực và trang thiết bị đảm bảo vận hành, duy trì và khai thác hiệu quả hoạt động Cổng TTĐT tỉnh.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Duy trì và tăng lượt theo dõi Fanpage Cổng trên mạng xã hội Facebook: Đẩy mạnh hoạt động Fanpage “Cổng Thông tin Hà Tĩnh” trên mạng xã hội Facebook; thực hiện đăng tải tin bài, tin vắn, sự kiện, ảnh, video, các hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm trên Fanpage của UBND tỉnh.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh: Thường xuyên rà soát, giám sát phát hiện các lỗ hổng bảo mật, các cuộc tấn công mạng nhằm vào Cổng TTĐT tỉnh. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lây nhiễm mã độc. Kịp thời cập nhật, xử lý, khắc phục khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật. Sẵn sàng các phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin, đề phòng mọi tình huống có thể xẩy ra, đặc biệt là các thời điểm diễn ra các sự kiến chính trị, văn hoá quan trọng của tỉnh và của đất nước.

Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Cục An toàn thông tin; các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chế độ thù lao, bồi dưỡng cho thành viên Ban biên tập và Tổ giúp việc Cổng TTĐT tỉnh: Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng viết, biên tập tin, bài cho đội ngũ Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ do tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tổ chức các chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình Cổng TTĐT hoạt động hiệu quả trên cả nước. Tham mưu điều chỉnh chế độ thù lao, bồi dưỡng cho Ban Biên tập, Tổ giúp việc Cổng TTĐT tỉnh.  

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan Thường trực) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đảm bảo chế độ thù lao, bồi dưỡng cho thành viên Ban biên tập và Tổ giúp việc Cổng TTĐT tỉnh: Điều chỉnh, đảm bảo chế độ thù lao, bồi dưỡng cho Ban Biên tập, Tổ giúp việc Cổng TTĐT tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan Thường trực) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

Xuân Cường

 

113 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316857