Gia Lai: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngày 20/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện một số nội dung:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nói chung, hồ sơ trực tuyến nói riêng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý; tăng cường sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử, trong đó cần khắc phục tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản giấy khi cá nhân, tổ chức đã nộp văn bản ký số đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện triển khai các nội dung nêu trên đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Triển khai, đưa vào khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến người dân, doanh nghiệp, giữa nội bộ các cơ quan nhằm không ngừng đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, có biện pháp đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền, tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai; điều chỉnh đường liên kết đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương để phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương nhằm đẩy mạnh truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết các Dịch vụ công trực tuyến đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền của từng đơn vị do Bộ, ngành triển khai đồng thời thông báo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công nghệ và các khóa tập huấn về quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vnhttps://pakn.dichvucong.gov.vn.

Tham mưu, theo dõi việc thực hiện Bản cam kết đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương có liên quan quản lý Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi việc thực hiện của các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh đường liên kết đối với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Tham mưu nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trước khi đưa lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để sớm thực hiện thanh toán trực tuyến các loại thuế, phí, lệ phí… trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký doanh nghiệp; đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới giấy phép lái xe.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các Dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đảm bảo đạt tối thiểu 20% trong tổng số Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai đang cung cấp.

Phối hợp với các đơn vị, địa phương và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện việc tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tham mưu các giải pháp bảo đảm hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công nghệ thông tin nhằm phục vụ triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công của tỉnh, phục vụ triển khai các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan lồng ghép nội dung kiểm tra việc cung cấp, thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa… của các đơn vị, địa phương trong các đợt kiểm tra về xây dựng Chính quyền điện tử, Cải cách hành chính của tỉnh.

Nguyễn Hạnh

1887 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 32
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 32
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15502512