Đồng Nai: kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP 

Đến tháng 11 năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã đạt được các kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP như sau:

1. Về Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới:

- Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0): UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0.

- Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành: UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0. Sở TT&TT ban hành văn bản số 3012/STTTT-CNTTVT ngày 22/10/2020 về triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0 đến các sở, ban, ngành, địa phương.

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử…với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: Hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản của tỉnh với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ. Hiện đã thực hiện thành công gửi báo cáo từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp: Hoàn thành đồng bộ CSDL quốc gia về TTHC từ Cổng dịch vụ công quốc gia về hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai. Thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC từ hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm hoạ, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu:

Kết quả thực hiện: Hoàn thành triển khai Dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2”, để kịp thời bổ sung nhu cầu tài nguyên hệ thống cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2021. Chạy tiến trình job backup dữ liệu có sự thay đổi hàng ngày; Ảo hóa các máy chú, chia tải Hệ thống Egov qua các Máy chủ ảo hoá mới; Cung câp tài nguyên để triển khai các Dự án Nâng cấp Thư điện tử, Cài phần mềm quản lý tập trung của Dự án ATTT; thực hiện thanh toán khối lượng công việc Quý I, II/2020 theo Hợp đồng). - Định hướng đến năm 2021: Tiếp tục triển khai các công việc trong năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, 3 phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

- Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần:

Chuẩn hóa cấu trúc thủ tục hành chính: thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa cấu trúc quy trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai được công bố trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Về số hóa TTHC: đã xây dựng và triển khai phần mềm số hóa hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh cho 03 đơn vị tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo); 05 đơn vị do Bưu điện tỉnh thực hiệp tiếp nhận thay (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ). Hiện phần mềm vận hành ổn định, các thủ tục hành chính được số hóa cập nhật lên phần mềm đang được các đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:

Hoàn thành xây dựng các chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu; đồng thời đã thực hiện kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu giữa Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành cấu hình các biểu mẫu báo cáo theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai.

Đã thực hiện thành công gửi báo cáo từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: Tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thử nghiệm Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung: Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, hệ thống một cửa điện tử tập trung. Hiện tại, đang thực hiện nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo các chức năng, tính năng kỹ thuật đáp ứng theo quy định và thực tế địa phương.

3. Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

- Xây dựng Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và làm việc trên môi trường mạng. - Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử: Tỉnh Đồng Nai đang thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin gồm: Kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai; Phần mềm Một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến; Trục liên thông. Tỉnh Đồng Nai không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử.

- Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử: Tiếp tục, thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử; đồng thời thường xuyên cập nhật các thông tin về phát triển Chính phủ điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở.

Nguyễn Hạnh

1284 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 77
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 77
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17509378