Đồng Nai: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 

Ngày 03/04/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Theo đó, có 03 mục tiêu chính được tỉnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014: (1) Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin trong các ngành, các cấp của cơ quan Nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; (2) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; (3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Cụ thể, ngoài việc khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng hiệu quả - tỉnh còn đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện có ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ chuyên môn nghiệp vụ, điều hành, xử lý công việc, phục vụ cải cách hành chính trong các ngành, các cấp; cơ sở dữ liệu các ngành được kết nối, chia sẻ cho các cơ quan nhà nước khai thác sử dụng, triển khai kết nối các ứng dụng phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh Ủy, HĐNN và UBND tỉnh.

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ  người dân và doanh nghiệp, tỉnh phấn đấu 100% cơ quan hành chính có trang/cổng thông tin điện tử và triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng ở mức độ 3. Mặt khác, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành để gửi nhận văn bản, hồ sơ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp; phấn đấu đạt tỉ lệ 90% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện được lưu trữ và xử lý trên mạng thông qua phần mềm một cửa điện tử được triển khai, kết quả theo dõi xử lý được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và địa phương có liên quan.

618 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 32
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 32
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617386