Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT (CV 209/THH-CSHTTT ngày 24/04/2018) 

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nền tảng phát triển chính phủ điện tử qua việc cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu cơ bản; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia...

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nền tảng phát triển chính phủ điện tử qua việc cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu cơ bản; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Cấu trúc dữ liệu phục vụ trao đổi và các các tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia là điều kiện quan trọng để chia sẻ, khai thác và sử dụng chung thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nhằm hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu quốc gia, ngày 24/4/2018, Cục Tin học hóa đã ban hành văn bản số 209/THH-CSHTTT gửi Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT.

Để bảo đảm các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, Cục Tin học hóa đề nghị Quý đơn vị trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước tuân thủ và thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, để hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, đồng thời cung cấp một số công cụ hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, Cục Tin học hóa đã xây dựng và đưa trang chuyên đề quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT vào vận hành chính thức (địa chỉ truy cập http://qcvn109.gov.vn). Trong quá trình truy cập, sử dụng, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý để trang chuyên đề được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện.

Toàn văn các văn bản Hướng dẫn tải về tại đây:

- Hướng dẫn QCVN 109:2017/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điện dữ liệu công dân trao đổi với CSDL Quốc gia về dân cư;

- Hướng dẫn Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các HTTT, CSDL với CSDL Quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc góp ý, trao đổi, Quý đơn vị liên hệ: Đ/c Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng phòng, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (ĐT: 0988.440.470; email: ntkhanha@mic.gov.vn).

 

1841 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102745