Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2013/BTTTT-ƯDCNTT 02/08/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
1729/BTTTT-ƯDCNTT 05/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013
282/BTTTT-ƯDCNTT 07/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể
269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
23/2010/TT-BTTTT 15/10/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Thủ tướng Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
491/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
494/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông công văn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015
63/QĐ-TTg 13/01/2010 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020
2188/QĐ-TTg 24/12/2009 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ
3386/BTTTT-ƯDCNTT 23/10/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2701/KH-BTTTT 27/08/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2125/BTTTT-ƯDCNTT 09/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông   Hướng dẫn về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1485/BTTTT-ƯDCNTT 22/05/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1485/BTTTT-ƯDCNTT 22/05/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Mẫu Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Công văn số 1485/BTTTT-ƯDCNTT ngày 22/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
48/2009/QĐ-TTg 31/03/2009 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
48/2009/QĐ-TTg (bản word) 31/03/2009 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
1228/QĐ-BTTTT 18/08/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858271