Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02/2007/TT-BBCVT 02/08/2007 Bộ BCVT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn
20/2007/QĐ-BBCVT 19/06/2007 Bộ Bưu chính Viễn thông Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
35/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Thủ tướng Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
223/2006/QĐ-TTg 04/10/2006 Thủ tướng Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
169/2006/QĐ-TTg 17/07/2006 Thủ tướng Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
67/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
191/2005/QĐ-TTg 29/07/2005 Thủ tướng Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”
08/2005/QĐ-BBCVT 25/04/2005 Bộ Bưu chính Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT
235/QĐ-TTG 02/03/2004 Thủ tướng Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'
119/2003/QĐ-TTg 11/06/2003 Thủ tướng Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010
95/2002/QÐ-TTg 17/07/2002 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005
13/2002/L/CTN 07/06/2002 Chủ tịch nước Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông.
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Quốc hội Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Bộ Thông tin và Truyền thông Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
58-CT/TW 17/10/2000 Bộ Thông tin và Truyền thông Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 63
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 63
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817859