Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
24/2009/TT-BTTTT 23/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông
2125/BTTTT-ƯDCNTT 09/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông   Hướng dẫn về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1485/BTTTT-ƯDCNTT 22/05/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1485/BTTTT-ƯDCNTT 22/05/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Mẫu Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Công văn số 1485/BTTTT-ƯDCNTT ngày 22/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
48/2009/QĐ-TTg 31/03/2009 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
48/2009/QĐ-TTg (bản word) 31/03/2009 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
1228/QĐ-BTTTT 18/08/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ)
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH)
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH)
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ)
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 26/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
20/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
343/QĐ-TTg 02/04/2008 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
506/QĐ-BTTTT 31/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
43/2008/QĐ-TTg 24/03/2008 Thủ tướng Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
08/2007/QĐ-BTTTT 24/12/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858215