Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử
270 /BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh
125/BTTTT-ƯDCNTT 13/01/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử
106/2011/NĐ-CP 24/11/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
27/2011/TT-BTTTT 04/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
23/2011/TT-BTTTT 11/08/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định v/v quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
993/QĐ-BTTTT 01/07/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
897/CT-TTg 10/06/2011 Chính phủ Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
521/QĐ-BTTTT 15/04/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân  thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam  sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”
08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT  ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/2010/TT-BTTTT 13/12/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858257