Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
3788/BTTTT-THH 26/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Chủ tịch nước Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Cục tin học hóa Thông tư Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
2803/BTTTT-THH 01/10/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.
22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Cục tin học hóa Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
1276/BTTTT-ƯDCNTT 06/05/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
512/BTTTT-ƯDCNTT 20/02/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/12/2012 Cục tin học hóa Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
3601/BTTTT-ƯDCNTT 25/12/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
2352/BTTTT-ƯDCNTT 05/09/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.
2013/BTTTT-ƯDCNTT 02/08/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục tin học hóa Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
1729/BTTTT-ƯDCNTT 05/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013
896/QĐ-BTTTT 28/05/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020
15/CT-TTg 22/05/2012 Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
282/BTTTT-ƯDCNTT 07/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817920