Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

 

Năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành Điều tra thí điểm Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Toàn văn các phiếu điều tra đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Đối với các tổ chức kinh tế: Phiếu 01

 

2. Đối với các cơ quan hành chính: Phiếu 02

 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp: Phiếu 03

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: nlminh@mic.gov.vn (đ/c Nguyễn Lê Minh) vàlvhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Việt Hưng)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với đ/c Nguyễn Lê Minh, số điện thoại: 0972.074.186 và đ/c Lê Việt Hưng số điện thoại: 0913.078.789

724 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266553