Điện Biên: Chỉ thị về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Ngày 03 tháng 06 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 06 /CT-UBND về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số. Trong đó hạ tầng số được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu; các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính quyền số đã bước đầu được xây dựng và mang lại hiệu quả…

Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh còn nhiều hạn chế, mức độ ứng dụng ở mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước…

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc  tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số.

- Lưa chọn và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ đều phát sinh hồ sơ trực tuyến; 50% (năm 2022), 80% (năm 2025) hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến.

- Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh từ ngày 01/06/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2022 (riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022).

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tăng cường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ lliệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

- Triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định.

- Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chính quyền điện tử; Chính quyền số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

- Căn cứ hướng dẫn của văn phòng Chính phủ để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng úng dụng hiệu quả công nghệ số, cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Định kỳ hàng năm tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo để phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh.

- Triển khai Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thiết thực, hiệu quả, bền vững.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo đảm trung tâm dữ liệu của tỉnh và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thực hiện nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để đảm bảo thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện kết nối, tịch hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống đánh giá chỉ đạo phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ Chính phủ số, bảo đảm tận dụng, không thu thập lại các thông tin đã có.

- Phố hợp với Cục Bưu điện Trung ương, chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ Chính phủ số.

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc chuyển đổi IPv6; trong đó, ưu tiên tập trung chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước qua IPv6.

- Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo kế hoạch hàng năm.

- Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoach và Đầu tư rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính quyền điện tử; Chính quyền số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị, đề xuất định hướng lớn về phân bổ kinh phí trong năm tiếp theo.

Công an tỉnh

- Tổ chức triển khai các nội dung được nêu tại Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Kế hoạch số 585/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

Chủ động, phát triển hạ tầng số, nền tảng số phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân. Tiếp tục củng cố, mở rộng hạ tầng Internet cáp quang băng rộng sẵn sàng đáp ứng cho 100% hộ gia đình; mở rộng mạng 4G, 5G, và các thế hệ tiếp theo bảo đảm chất lượng dịch vụ; hoàn thiện địa chỉ số đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình làm nền tảng cho phát triển thương mại điện tử; thực hiện nghiêm Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; mở rộng thanh toán điện tử thông qua dịch vụ viễn thông.

Xuân Cường

73 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816834