Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Quy trình giải quyết hồ sơ thông qua mạng :

1)    Tổ chức/Cá nhân đăng ký tài khoản người dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền và nộp hồ sơ điện tử.
2)    Tổ chức/Cá nhân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ.
3)    Sau khi điền đầy đủ thông tin, Tổ chức/Cá nhân nhấp vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.
4)    Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ nêu trên và sẽ được đơn vị này thẩm định, giải quyết.
5)    Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Tổ chức/Cá nhân sẽ in và gửi toàn bộ hồ sơ trực tiếp tới Cục Tin Học Hóa hoặc gửi qua đường bưu điện.
 

Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Tin Học Hóa:

Các tổ chức/cá nhân có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công để sử dụng, khai thác phần mềm cho hiệu quả.