Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, theo đó định hướng đến năm 2015: “Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng”.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Cục Tin Học Hóa sẽ được triển khai theo 4 mức:
Mức độ 1: Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
Mức độ 2: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Mức độ 3: Dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Mức độ 4: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Các mức độ trên sẽ được tiến hành tuần tự theo từng mức, hoàn thành mức thấp rồi mới triển khai các mức cao hơn với tính kế thừa tuyệt đối.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Tin Học Hóa đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. 
Các tổ chức/cá nhân có thể truy cập, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Cục Tin Học Hóa.
 1. Địa chỉ truy cập dịch vụ và tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết: tại đây 
2. Đối tượng sử dụng: Tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giảng dạy.
3. Đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ:
    - Phòng Đầu tư tài chính.
    - Các đơn vị liên quan.
4. Điều kiện về cơ sở hạ tầng tin học, kỹ năng: Có máy tính được kết nối internet và có cán bộ biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng.