BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC TIN HỌC HÓA

----------–—---------

 

Thủ tục  

Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin

- Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa), đồng thời gửi dưới dạng tệp tin đến địa chỉ: dautucntt@mic.gov.vn;

- Hồ sơ bao gồm các nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) là đầu mối tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Sau khi kiểm tra, xem xét nếu xét thấy Hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT (Cục Tin học hóa) đăng tải thông tin về cơ sở đào tạo trên Trang Thông tin điện tử (http://www.dautucntt.gov.vn) trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Cách thức thực hiện; 

- Nộp trực tiếp Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

- Gửi hồ sơ dưới dạng tệp tin đến địa chỉ: dautucntt@mic.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản sao có chứng thực của một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;

- Bản kê khai về đội ngũ giảng viên, giáo trình, tài liệu liên quan đến quy trình quản lý đào tạo, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập;

- Công văn đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, phiếu cung cấp thông tin cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

- Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở đào tạo

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Tin học hóa

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tin học hóa

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử dautucntt.gov.vn.

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Mẫu Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư 23/2010/TT-BTTTT.

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư 23/2010/TT-BTTTT.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Khoản 3 Điều 73 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Thông tư 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Đăng ký tài khoản
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhấp chuột vào đây để đăng ký
• Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống
• Bước 3: Đăng ký hồ sơ trực tuyến
• Bước 4: Theo dõi hồ sơ