a) Giảng viên về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp đại học trở lên; 

- Có kinh nghiệm tham gia một trong các hoạt động quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sau: giảng dạy về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Có tên trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

b) Đăng ký giảng viên về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cá nhân có nhu cầu cần gửi đơn đăng ký giảng viên kèm theo lý lịch khoa học (bằng văn bản) theo mẫu tại Phụ lục VII và Phụ lục VIII Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, nay là Cục Tin học hóa), đồng thời gửi dưới dạng tệp tin đến địa chỉ dautucntt@mic.gov.vn để được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử.

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa) - Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và đăng tải thông tin về giảng viên trên Trang Thông tin điện tử trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mô tả các thao tác thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ đăng ký cấp phép cho cá nhân đủ điều kiện giảng dạy về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT tại Tổ một cửa.

- Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu công dân bổ sung.

 + Nếu hồ sơ hợp lệđầy đủ, hợp lệ, chính xác thì tiến hành hoàn thiện hồ sơ và trình ký lãnh đạo đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt:

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển lại cho chuyên viên xử lý lại.

 + Nếu hồ sơ hợp lệ thì ký duyệt và chuyển lại cho Tổ một cửa (thông qua chuyên viên trực tiếp thụ lý hồ sơ);

- Lãnh đạo Cục xem xét, phê duyệt:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển lại cho Lãnh đạo đơn vị xử lý lại.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phê duyệt và chuyển cho Tổ một cửa (thông qua chuyên viên xử lý hồ sơ).

- Tổ một cửa trả kết quả cho công dân.

- Chuyên viên xử lý hồ sơ đăng kết quả lên trang dautucntt.gov.vn.

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Đăng ký tài khoản
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhấp chuột vào đây để đăng ký
• Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống
• Bước 3: Đăng ký hồ sơ trực tuyến
• Bước 4: Theo dõi hồ sơ