Bạn đánh giá như thế nào về tính tiện dụng và mức độ hiệu quả mà dịch vụ công mang lại?
1. Rất tốt, 3 phiếu (17 %)
2. Tốt, 0 phiếu (0 %)
3. Bình thường, 15 phiếu (83 %)
4. Không cần thiết, 0 phiếu (0 %)

Thăm dò thực hiện từ 15/01/2016 đến 31/12/2016