Đắk Nông: Tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước  

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:

- Về hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin (CNTT)

Dự án Chính quyền điện tử theo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông hiện đang trong quá trình điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

Triển khai mạng Truyền số liệu chuyên dùng: Toàn tỉnh có 19/19 Sở, ngành; 8/8 UBND các huyện thị; 71/71 UBND các xã, phường, thị trấn được cấu hình thống nhất sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước để sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và phần mềm dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử.

- Về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước:

Hệ thống Văn phòng điện tử và điều hành (iOffice): đã được tích hợp chữ ký số, chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp đã được triển khai đồng bộ 100% các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập), đảm bảo kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, thuận lợi cho việc chia sẻ, sử dụng lại văn bản điện tử, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử: khoảng trên 90%.

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với bản giấy: khoảng 10%.

Hiện nay, tỉnh đã triển khai gửi nhận văn bản điện tử từ văn phòng UBND tỉnh với các Bộ, ngành, đơn vị ở trung ương qua trục liên thông văn bản Quốc gia.

Hệ thống thư điện tử của tỉnh: sau khi tiến hành rà soát, thu hồi và cấp mới, toàn tỉnh 6.183 hộp thư điện tử công vụ, trong đó 3.565 hộp thư là thư điện tử cá nhân, đạt 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin điện tử trên môi trường mạng.

Triển khai ứng dụng chữ ký số: Tính đến hết tháng 05/2020, toàn tỉnh có 2.186 chứng thư số, chữ ký số được cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kế toán có chữ ký số, chứng thư số phục vụ công tác chuyên môn (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp), trong đó số chứng thư số đang được sử dụng là 413, chữ ký số cá nhân là 1.773 (trong đó đã thu hồi 25 chứng thư số, 239 chữ ký số).

Triển khai ISO điện tử: Hiện nay, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (giọ là ISO điện tử) đã được triển khai vào hoạt động của 78 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó: cấp tỉnh có 18 sở ngành và 09 đơn vị trực thuộc; cấp huyện có 05 huyện, thị xã; cấp xã có 46 xã, phường, thị trấn.

- Về ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được triển khai tập trung cho toàn tỉnh hoạt động tại địa chỉ https://dichvucong.daknong.gov.vn. Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh cung cấp 2.399 dịch vụ công mức 1, 2, 462 dịch vụ công mức độ 3 và 59 dich vụ công mức độ 4.

Hệ thống dịch vụ công trức tuyến tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh được triển khai cho toàn tỉnh bao gồm: 18/18 sở ngành tập trung tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; 08/08 UBND huyện, thành phố; 71/71 xã, phường, thị trấn.

Ngoài Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tập trung tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, còn có 04/18 sở, ngành sử dụng Hệ thống một cửa điện tử liên thông được Bộ, ngành Trung ương đầu tư và quản lý gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

Hiện nay, các Hệ thống một cửa điện tử đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc kết nối liên thông giữa Hệ thống một cửa điện tử với các hệ thống, phần mềm ứng dụng, xử lý nghiệp vụ của các đơn vị chuyên môn, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; việc kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan khác.

Ngoài ra để công khai kịp thời thông tin hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cài đặt “Cổng thông tin kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ”.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai, thi hành các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin để đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nhằm hoàn thành tốt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020, tỉnh Đắk Nông đã đưa ra các nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 cho từng đơn vị, cụ thể:

- Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử qua các hệ thống, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

Triển khai dự án Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông theo kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Tham mưu triển khai thí điểm trung tâm gián sát an toàn thông tin tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện triển khai thí điểm việc ký số trên thiết bị di động, mở rộng cho các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh.

Hoàn thành việc triển khai tích hợp ISO điện tử vào hề thống một cửa điện tử của tỉnh.

Duy trì hoạt động của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; tham mưu các nhiệm vụ cho Đội ứng cứu, xử lý sự cố mất an toan thông tin mạng của tỉnh.

Xây dựng Đề án mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Đắk Nông đến cấp xã, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đăk Nông phiên bản 2.0.

Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hề thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2).

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng các cơ chế, chính sách đảm bảo cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

- Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đồng thời thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ qua mạng.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ điện tử.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc ký số trên thiết bị di động và thực hiện gửi nhận văn bản liên thông giữa các sở, ngành với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm nhằm nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử.

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã:

Chủ động triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020 như:

Sở Tư pháp tiếp tục triển khai phần mềm Công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm; Trang thông tin điện tử (TTĐT) phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sở Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh;

Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cấp Cổng TTĐT và các Trang TTĐT thành phần, tích hợp trang thành phần với Cổng TTĐT; xây dựng hệ thống họp eCabinet;

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai việc nâng cấp trang TTĐT của Trung tâm xúc tiến đầu tư, trang TTĐT và hệ thống mạng của Sở;

Thanh tra tỉnh xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử kết hợp ứng dụng chứng thư số, chữ ký số để gửi nhận văn bản, hồ sơ điện tử trong công việc cũng như tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Hạnh

192 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16070210