Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức, phổ cập tin học cơ bản, kỹ năng khai thác Internet và các ứng dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngày 07/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong địa phương, ngành, lĩnh vực và tổ chức, cơ quan. Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đối với các cơ quan, đơn vị chưa bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT cần sớm tuyển dụng và bố trí cán bộ. Mặt khác, tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước của tỉnh thông qua Hệ thống thư điện tử công vụ (tên miền daknong.gov.vn) hoặc phần mềm văn phòng điện tử eOffice trên môi trường mạng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc cán bộ, nhân viên cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin phục vụ cho việc quản lý hồ sơ, văn bản điện tử trên các phần mềm, cơ sở dữ liệu đã được trang bị; Cung cấp đầy đủ các thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác theo quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng công việc để tạo cơ sở cho việc tin học hóa; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức         , trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT đã triển khai; tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để khai thác, sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh cùng phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng các chủ trương, chính sách và giải pháp đồng bộ thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp tích hợp dịch vụ công trực tuyến thống nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng; xây dựng Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng;…

1003 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768