Đắk Nông: Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2022 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về việc Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022 với mục đích:

Đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết, giảm phí, lệ phí thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện truy cập khác nhau.

Tuyên truyền thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí phát sinh; công khai, minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng TTHC của các đơn vị.

Nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến song song với chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn; gia tăng sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy hành chính nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ một cửa nói riêng.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, nghiên cứu rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tập trung vào nhóm thủ tục liên quan đến doanh nghiệp hoặc các thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, có tần suất giao dịch cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải thường xuyên, liên tục, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tiết kiệm, tránh hình thức. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022 của tỉnh Đắk Nông gồm:

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

+ Mục tiêu:

- 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50% tại cấp tỉnh, 40% cấp huyện, 30% cấp xã.

- 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

- Tối thiểu 50% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

- Số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2022 đạt tối thiểu 50% tại cấp tỉnh, tối thiểu 40% tại cấp huyện, tối thiểu 30% tại cấp xã và đưa vào khai thác kết quả số hóa phục vụ cải cách thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 01/7/2022.

+ Nhiệm vụ:

Thường xuyên rà soát và cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4.

Thực hiện thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS, zalo, thư điện tử (email), ... để thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC, đảm bảo hiệu quả, chính xác; khai thác hiệu quả Cổng Dịch vụ công của tỉnh trên Zalo để cung cấp tiện ích tra cứu thủ tục hành chính và tình trạng hồ sơ, khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ thủ tục hành chính gắn với số hóa theo quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chậm nhất là ngày 01/7/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của các Sở, Ban, ngành; từ ngày 01/8/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Tiếp tục thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội, đất đai, hộ tịch, ... với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tuyên truyền thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT

+ Mục tiêu

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 60% tại cấp tỉnh, 40% tại cấp huyện và 20% tại cấp xã.

100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT trên Chuyên trang chuyển đổi số của đơn vị.

+ Nhiệm vụ:

Xây dựng chuyên mục, tin, bài, phim ngắn, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để đăng tải, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nền tảng công nghệ số trên mạng xã hội Facebook, Zalo, ...

Tuyên truyền qua các pa-nô, băng-rôn, tranh cổ động, màn hình điện tử, dịch vụ SMS, facebook, zalo, … về hiệu quả, lợi ích trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng các giải pháp về truyền thông, hướng dẫn, giảm thời gian giải quyết, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm phí, lệ phí khi thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến,… Trong đó, tập trung vào các nhóm thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ như cấp phép xây dựng, đất đai, hộ tịch, …

Thường xuyên tập huấn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp Hệ thống một cửa điện tử. Đồng thời, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% thôn, bản, tổ dân phố nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, để người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, nhất là đối với việc thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thành lập Tổ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp “không viết” khi thực hiện thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh.

Xuân Cường

 

53 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 11
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 11
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816753