Đắk Lắk: Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh  

Nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người n doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, ngày 29/4/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xác định việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tại địa chỉ dichvucong.daklak.gov.vn) để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ qua hệ thống iGate; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân, doanh nghiệp nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cùng chung tay cải cách hành chính.

Yêu cầu các quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ TTHC) phải chọn hình thức nộp hồ mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp. Các quan, đơn vị giải quyết TTHC trách nhiệm theo dõi việc nộp hồ TTHC của các quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đối với hồ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quan, đơn vị mình, nếu trường hợp không chọn hình thức nộp hồ mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp thì không tiếp nhận hồ sơ.

2. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông triển khai soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC các quy định liên quan đến TTHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến, lựa chọn các TTHC phù hợp để đăng danh mục TTHC xử mức độ 3, mức độ 4 với UBND tỉnh cung cấp trên hệ thống iGate. Trong năm 2020, tối thiểu phải đạt 60% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tối thiểu 30% TTHC được cung cấp mức độ 4); tỉ lệ hồ được tiếp nhận trực tuyến đối với các TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết phải đạt từ 20% trở lên lộ trình tăng tỉ lệ lên trong các năm tiếp theo.

3. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ TTHC của quan, đơn vị mình trên hệ thống iGate xử hồ hoàn toàn trên phần mềm. Thủ trưởng các quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, nhân liên quan thực hiện xử hồ điện tử tham gia quy trình xử hồ điện tử trên hệ thống iGate.

Đối với các TTHC phải thực hiện trên các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai, yêu cầu Thủ trưởng quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận phụ trách công nghệ thông tin chủ động liên hệ với đơn vị chủ quản phần mềm, đề nghị hướng dẫn cách thức tích hợp với hệ thống iGate của tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để triển khai việc tích hợp các hệ thống phần mềm, đảm bảo các thông tin xử TTHC của người dân, doanh nghiệp phải được cung cấp trên hệ thống iGate, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

4. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả UBND cấp huyện, cấp xã: Trang bị 01 máy vi tính, 01 máy quét (máy scan) riêng để phục vụ người dân doanh nghiệp đăng trực tuyến mỗi khi đến nộp hồ cung cấp thông tin liên hệ khi nhân, tổ chức nhu cầu được hướng dẫn đăng trực tuyến; bố trí bộ phận (hoặc công chức, viên chức): vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện số hóa hồ độc lập với Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả để hỗ trợ người dân thuận lợi trong việc thực hiện TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện theo dõi, thống TTHC phát sinh hồ sơ, số lượng hồ phát sinh theo từng TTHC, theo dõi công tác tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, cung cấp sử dụng hệ thống iGate được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh. Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống iGate, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân cùng cấp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nộp hồ TTHC; tập trung tuyên truyền đến các đối tượng sinh viên, học sinh trung học phổ thông, giáo viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

6. Tích cực thực hiện hỗ trợ Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Từng quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Bưu điện tăng cường tuyên truyền, quảng bằng nhiều hình thức khác nhau tại đơn vị mình về tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

giải pháp nâng cao tỉ lệ hồ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 10% trở lên so với tổng số hồ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hiện đang được công bố tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Đối với các TTHC thu phí, lệ phí các quan tăng cường phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

8. Sở Thông tin Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh các quan, đơn vị liên quan đôn đốc các sở, ban, ngành thường xuyên soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống iGate; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số lượng hồ nộp trực tuyến của từng quan, đơn vị phát sinh trên hệ thống chất lượng, số lượng hồ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng các nền tảng ứng dụng mạng hội.

Hỗ trợ các quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, tập huấn về công dân điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk (đơn vị triển khai hệ thống iGate) đảm bảo duy trì hệ thống iGate hoạt động ổn định; đảm bảo đáp ứng yêu cầu các tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Triển khai tích hợp số trên hệ thống iGate; cập nhật chức năng công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện liên kết, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa hệ thống các phần mềm chuyên ngành của bộ, ngành Trung ương, Cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống iGate.

Phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk, Sở Tài chính các quan, đơn vị liên quan triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống iGate của tỉnh, đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

Theo dõi việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

9. Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện cấp huyện, Điểm bưu điện văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp hồ nhận kết quả giải quyết TTHC. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp triển khai hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

10. Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai “Mô hình tổ thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thôn, buôn, khu phố” trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ trực tuyến qua đó giúp các đơn vị, địa phương nâng cao tỷ lệ nộp hồ trực tuyến.

11. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) nghiên cứu, cập nhật, bổ sung chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào cấu chấm điểm thi đua từ năm 2020 trở đi.

12. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự về việc thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích các quan, đơn vị, địa phương; việc khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích các doanh nghiệp người dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai, sử dụng hiệu quả hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk (iGate), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người n doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, ngày 29/4/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xác định việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tại địa chỉ dichvucong.daklak.gov.vn) để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ qua hệ thống iGate; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân, doanh nghiệp nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cùng chung tay cải cách hành chính.

Yêu cầu các quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ TTHC) phải chọn hình thức nộp hồ mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp. Các quan, đơn vị giải quyết TTHC trách nhiệm theo dõi việc nộp hồ TTHC của các quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đối với hồ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quan, đơn vị mình, nếu trường hợp không chọn hình thức nộp hồ mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp thì không tiếp nhận hồ sơ.

2. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông triển khai soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC các quy định liên quan đến TTHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến, lựa chọn các TTHC phù hợp để đăng danh mục TTHC xử mức độ 3, mức độ 4 với UBND tỉnh cung cấp trên hệ thống iGate. Trong năm 2020, tối thiểu phải đạt 60% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tối thiểu 30% TTHC được cung cấp mức độ 4); tỉ lệ hồ được tiếp nhận trực tuyến đối với các TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết phải đạt từ 20% trở lên lộ trình tăng tỉ lệ lên trong các năm tiếp theo.

3. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ TTHC của quan, đơn vị mình trên hệ thống iGate xử hồ hoàn toàn trên phần mềm. Thủ trưởng các quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, nhân liên quan thực hiện xử hồ điện tử tham gia quy trình xử hồ điện tử trên hệ thống iGate.

Đối với các TTHC phải thực hiện trên các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai, yêu cầu Thủ trưởng quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận phụ trách công nghệ thông tin chủ động liên hệ với đơn vị chủ quản phần mềm, đề nghị hướng dẫn cách thức tích hợp với hệ thống iGate của tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để triển khai việc tích hợp các hệ thống phần mềm, đảm bảo các thông tin xử TTHC của người dân, doanh nghiệp phải được cung cấp trên hệ thống iGate, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

4. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả UBND cấp huyện, cấp xã: Trang bị 01 máy vi tính, 01 máy quét (máy scan) riêng để phục vụ người dân doanh nghiệp đăng trực tuyến mỗi khi đến nộp hồ cung cấp thông tin liên hệ khi nhân, tổ chức nhu cầu được hướng dẫn đăng trực tuyến; bố trí bộ phận (hoặc công chức, viên chức): vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện số hóa hồ độc lập với Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả để hỗ trợ người dân thuận lợi trong việc thực hiện TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện theo dõi, thống TTHC phát sinh hồ sơ, số lượng hồ phát sinh theo từng TTHC, theo dõi công tác tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, cung cấp sử dụng hệ thống iGate được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh. Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống iGate, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân cùng cấp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nộp hồ TTHC; tập trung tuyên truyền đến các đối tượng sinh viên, học sinh trung học phổ thông, giáo viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

6. Tích cực thực hiện hỗ trợ Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Từng quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Bưu điện tăng cường tuyên truyền, quảng bằng nhiều hình thức khác nhau tại đơn vị mình về tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

giải pháp nâng cao tỉ lệ hồ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 10% trở lên so với tổng số hồ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hiện đang được công bố tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Đối với các TTHC thu phí, lệ phí các quan tăng cường phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

8. Sở Thông tin Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh các quan, đơn vị liên quan đôn đốc các sở, ban, ngành thường xuyên soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống iGate; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số lượng hồ nộp trực tuyến của từng quan, đơn vị phát sinh trên hệ thống chất lượng, số lượng hồ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng các nền tảng ứng dụng mạng hội.

Hỗ trợ các quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, tập huấn về công dân điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk (đơn vị triển khai hệ thống iGate) đảm bảo duy trì hệ thống iGate hoạt động ổn định; đảm bảo đáp ứng yêu cầu các tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Triển khai tích hợp số trên hệ thống iGate; cập nhật chức năng công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện liên kết, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa hệ thống các phần mềm chuyên ngành của bộ, ngành Trung ương, Cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống iGate.

Phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk, Sở Tài chính các quan, đơn vị liên quan triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống iGate của tỉnh, đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

Theo dõi việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

9. Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện cấp huyện, Điểm bưu điện văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp hồ nhận kết quả giải quyết TTHC. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp triển khai hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

10. Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai “Mô hình tổ thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thôn, buôn, khu phố” trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ trực tuyến qua đó giúp các đơn vị, địa phương nâng cao tỷ lệ nộp hồ trực tuyến.

11. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) nghiên cứu, cập nhật, bổ sung chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào cấu chấm điểm thi đua từ năm 2020 trở đi.

12. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự về việc thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích các quan, đơn vị, địa phương; việc khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích các doanh nghiệp người dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai, sử dụng hiệu quả hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk (iGate), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Nguyễn Hạnh

15300 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16070273