Cung cấp thông tin khảo sát kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030,

Cục Chuyển đổi số quốc gia hiện đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách để triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin, dữ liệu rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số tại
Việt Nam.

Ngày 28/3/2023, Cục Chuyển đổi số quốc gia ban hành công văn số 374/CĐSQG-NT&DLS về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát (mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Chuyển đổi số quốc gia: www.aita.gov.vn). Sở TT&TT trả lời Phụ lục 01, Đơn vị chuyên trách trả lời Phụ lục 02.

272 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100454