Cục Tin học hóa: Thông báo tuyển dụng Viên chức 

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cục Tin học hóa với các thông tin cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể: 

1. Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

6. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc;

7. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể dưới đây đối với từng vị trí việc làm.

II. Số lượng, mô tả công việc và yêu cầu cụ thể về vị trí việc làm cần tuyển

Tổng số tối đa 06 người cho 03 vị trí việc làm của Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin.

1. Vị trí 1: Viên chức Tư vấn các dự án công nghệ thông tin, làm việc tại phòng Tư vấn phát triển nghiệp vụ đầu tư, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 03 người.

a. Mô tả công việc:

- Tham gia tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư ứng dụng CNTT;

- Tham gia tư vấn lập, thẩm tra thiết kế thi công, dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT;

- Tham gia tư vấn giám sát thi công dự án đầu tư ứng dụng CNTT;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

b. Yêu cầu cụ thể:

- Nam/Nữ, tuổi không quá 40;

- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên;

- Có giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (Bộ môn Lập và quản lý dự án, Bộ môn Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Bộ môn Giám sát thi công) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT (có 01 báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng CNTT hoặc 01 thiết kế thi công tổng dự toán hoặc tham gia giám sát thi công 01dự án đầu tư ứng dụng CNTT) hoặc tham gia quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Vị trí 2: Viên chức Đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ về đầu tư và nâng cao nhận thức CNTT, làm việc tại phòng Xúc tiến và hợp tác đầu tư, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người.

a. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch các chương trình đào tạo;

- Thực hiện xúc tiến lĩnh vực đào tạo;

- Thực hiện công tác tổ chức lớp học, quản lý lớp;

- Tham gia thẩm định: Bài giảng, bài thi, đề thi, kiểm tra, đáp án;

- Tham gia hoạt động giảng dạy nội dung liên quan đến quản lý công nghệ thông tin;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

b. Yêu cầu cụ thể:

- Nam/Nữ, tuổi không quá 40;

- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên;

- Có giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (Bộ môn Lập và quản lý dự án, Bộ môn Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Bộ môn Giám sát thi công) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc về tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cơ quan nhà nước về CNTT.

3. Vị trí 03: Viên chức Kế toán, tài chính, làm việc tại phòng Tổ chức – hành chính, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người.

a. Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp;

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kho bạc cho nhà cung cấp :

+ Lập uỷ nhiệm chi, giấy rút dự toán, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản;

+ Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, Kho bạc. cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, Kho bạc;

+ Lập hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng;

- Thực hiện nghiệp vụ tạm ứng, đôn đốc thanh toán tạm ứng:

+ Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán;

+ Căn cứ vào chứng từ, mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán;

- Lập các bảng thanh toán lương và bảo hiểm xã hội;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các bộ phận trong công tác thanh quyết toán;

- Thực hiện việc lập hóa đơn, căn cứ hoá đơn bán hàng và chứng từ bán hàng, lên công nợ phải thu, phải trả;

- Thực hiện nghiệp vụ Thuế: Thực hiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, quý, năm, theo dõi báo cáo tình hình thu, nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế;

- Thu thập, xử lý thông tin, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp,thanh toán nợ;

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị; Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

- Tham gia lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, lập tổng mức đầu tư, thẩm tra dự toán, tổng mức đầu tư dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

b. Yêu cầu cụ thể:

- Nam/Nữ, tuổi không quá 40;

- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh;

- Có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên;

- Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;

- Có giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Bộ môn Lập và quản lý dự án, Bộ môn Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Bộ môn Giám sát thi công) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

III. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

IV. Nội dung thi và hình thức thi:

1. Các môn thi và hình thức thi:

a. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng (120 phút).

b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thông qua hình thức trắc nghiệm (30 phút) và thi thực hành.

c. Môn ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh (60 phút).

d. Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm (30 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển viên chức được miễn thi một số môn như sau:

a. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Ưu tiên trong thi tuyển viên chức:

Thực hiện theo Khoản 2 và 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

Hồ sơ thi tuyển bao gồm:

-Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4 x 6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Văn bản chứng minh có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các cơ quan (nếu có);

- 02 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

VII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 17/02/2016 đến hết ngày 15/3/2016.

- Địa điểm: Văn phòng Cục Tin học hóa, Tầng 2, Tòa nhà DETECH, Số 8A Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- ĐT liên hệ: Tel: 04.35378201              

VIII. Thời gian, địa điểm thi và lệ phí thi tuyển

Thời gian, địa điểm thi và lệ phí thi sẽ được thông báo cụ thể sau.

1450 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816834