Cao Bằng: Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước năm 2021 

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành báo cáo số 3714/BC-UBND về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021 với kết quả như sau:

1. Về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Thực hiện bằng phương pháp chấm điểm đối với 6 nhóm tiêu chí, gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động; Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử; Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách, quy định, báo cáo ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Trên cơ sở tổng điểm đánh giá, tiến hành xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT theo 4 mức độ từ cao đến thấp: Mức I (cao nhất – điểm tối thiểu đạt 54), Mức II (điểm tối thiểu đạt 48), Mức III (điểm tối thiểu đạt 42) và Mức IV (điểm tối thiểu đạt 36). Các đơn vị không đạt điểm tối thiểu ở mức thấp nhất (Mức IV) thì không được xếp hạng.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ UDCNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Trong năm 2021, kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có sự thay đổi so với năm 2020. Trong đó, tiêu chí Ứng dụng CNTT và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được quan tâm nhiều nhất. Qua đó thấy rằng năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến việc triển khai các ứng dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, công khai, minh bạch thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Về mức độ xếp hạng, không có cơ quan đạt Mức I, có 05 cơ quan đạt Mức II, 07 cơ quan đạt Mức III, 07 cơ quan đạt Mức IV, 01 cơ quan không được xếp hạng do điểm số không đạt theo yêu cầu.

Trong đó: Sở Giáo dục và đào tạo đạt 53,2 điểm (Mức II) là đơn vị xếp thứ nhất 04 năm liên tiếp (2018, 2019, 2020, 2021) về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, với các tiêu chí đều có điểm số cao hơn mặt bằng chung các đơn vị khác. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm 2021 cũng có sự thay đổi từ vị trí thứ 6 năm 2020 lên vị trí thứ 2 năm 2021 (51,6 điểm); Sở Y tế là đơn vị đang đứng ở vị trí thứ hai năm 2020 bị tụt bậc về vị trí thứ 12 năm 2021; Sở Xây dựng là đơn vị cuối bảng xếp hạng 02 năm liền (2019, 2020) cũng đã có bước nhẩy vọt lên vị trí thứ 9 trong năm 2021; Thanh tra tỉnh đạt 32,2 điểm là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng năm 2021.

Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 21 điểm.

Kết quả đánh giá theo từng nhóm tiêu chí gồm:

- Tiêu chí Hạ tầng kỹ thuật CNTT

Tiêu chí Hạ tầng kỹ thuật CNTT của từng cơ quan, đơn vị giảm nhẹ so với năm 2020 vì các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư cho an toàn hệ thống mạng và lưu trữ dữ liệu. Nhóm các Sở có tổng điểm đánh giá cao nhất ở tiêu chí Hạ tầng kỹ thuật CNTT gồm: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội đều đạt 8,0 điểm (100% điểm tối đa). Ban Dân tộc là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng trong 2 năm 2020, 2021 đạt 2,0 điểm (25% điểm tối đa).

   Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 6,0 điểm.

- Tiêu chí Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước:

Các Sở có tổng điểm đánh giá cao nhất ở tiêu chí Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước là: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Xây dựng đạt 16,0 điểm (đạt 100% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá thấp là Sở Ngoại vụ đạt 12,0 điểm (đạt 75% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 4 điểm.

- Tiêu chí Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước:

 Nhóm các Sở có tổng điểm đánh giá cao nhất ở tiêu chí Cung cấp thông tin trên trang thông tin của cơ quan nhà nước là: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính đạt 19,0 điểm (đạt 95% điểm tối đa); các đơn vị có tổng điểm đánh giá thấp nhất ở tiêu chí Cung cấp thông tin trên Trang thông tin của cơ quan nhà nước là: Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt 9,0 điểm (đạt 45% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 10 điểm.

- Tiêu chí Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Nhóm các Sở có tổng điểm đánh giá cao nhất ở tiêu chí Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều đạt 4,0 điểm (đạt 67% điểm tối đa); đơn vị có điểm đánh giá thấp nhất trong 2 năm 2020, 2021 ở tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến là Thanh tra tỉnh với 0,2 điểm điểm (đạt 3,0% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 3,8 điểm.

- Tiêu chí Nhân lực cho ứng dụng CNTT:

Nhóm các Sở có điểm số đánh giá cao nhất ở Tiêu chí Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT là: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Ngoại vụ, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội đều đạt 5,0 điểm (đạt 100% điểm tối đa); có 03 đơn vị đạt điểm thấp nhất là Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với 2,0 điểm (đạt 40% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 3,0 điểm.

- Tiêu chí Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT:

Nhìn chung, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã được nhiều đơn vị quan tâm tích cực. các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Dân tộc, lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải đạt điểm tối đa ở  tiêu chí này với 5,0 điểm (đạt 100% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá thấp nhất là Sở Y tế đạt 2,0 điểm (đạt 40% điểm tối đa) (theo số liệu do Sở Y tế cung cấp).

Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 3,0 điểm.

2. Về đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện:

Thực hiện bằng phương pháp chấm điểm với 2 nhóm tiêu chí chính:

- Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, gồm 03 nhóm tiêu chí: Đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; đánh giá nhân lực CNTT; đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.

- Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử gồm 04 nhóm tiêu chí: đánh giá mức độ hiện diện; đánh giá mức độ tương tác; đánh giá mức độ giao dịch; đánh giá mức độ chuyển đổi.

Xếp hạng mức độ phát triển chính quyền điện tử cấp huyện được thực hiện căn cứ vào tổng điểm số đánh giá của từng huyện và xếp hạng theo 4 mức độ: Mức I (cao nhất – điểm tối thiểu đạt 108), Mức II (điểm tối thiểu đạt 100,4), Mức III (điểm tối thiểu đạt 93,05) và Mức IV (điểm tối thiểu đạt 85,7). Đơn vị không đạt điểm tối thiểu ở mức thấp nhất (Mức IV) và không cung cấp số liệu phục vụ việc đánh giá thì không được xếp hạng.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển chính quyền điện tử của UBND các huyện, thành phố:

Kết quả xếp hạng tổng thể mức độ phát triển chính quyền điện tử của UBND các huyện, thành phố tăng so với năm 2020. Có 01 đơn vị đạt điểm đánh giá xếp hạng Mức II và 9 đơn vị không đạt điểm đánh giá xếp hạng mức IV (mức thấp nhất). Trong đó, UBND thành phố Cao Bằng là đơn vị xếp thứ nhất với 105,86 điểm (đạt 88% điểm tối đa); UBND huyện Thạch An là đơn vị xếp cuối bảng xếp hạng với 58,55 điểm (đạt 48,8% điểm tối đa).

Các huyện, thành phố đã có sự thay đổi về vị trí xếp hạng do đã triển khai tốt các hạng mục ứng dụng CNTT và đạt được kết quả tốt, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cung cấp công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước cấp huyện, thành phố trên trang thông tin điện tử. Tiêu chí Ứng dụng CNTT, kết quả xây dựng Chính quyền điện tử của các huyện, thành phố trong năm 2021 tăng nhiều so với năm 2020. Các huyện, thành phố đã quan tâm triển khai nhiều ứng dụng phục vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Tuy nhiên, mức độ tăng điểm chưa đồng đều; chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất cao (47,31 điểm).

Kết quả đánh giá theo từng nhóm tiêu chí gồm:

- Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

Đơn vị có tổng điểm cao nhất tại nhóm tiêu chí Đánh giá điều kiện sẵn sàng là UBND thành phố với 37,11 điểm (đạt 93% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá điều kiện sẵn sàng thấp nhất là UBND huyện Thạch An với 14,29 điểm (đạt 36% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 22,82 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Cơ sở hạ tầng thông tin:

Đơn vị có tổng điểm đánh giá cao nhất tại tiêu chí Cơ sở hạ tầng thông tin là UBND thành phố: 21,29 điểm (đạt 88,7% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin thấp nhất là UBND huyện Thạch An: 8,64 điểm (đạt 36% điểm tối đa).

Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 12,65 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Nhân lực CNTT:

Đơn vị có tổng điểm đánh giá cao nhất tại tiêu chí nhân lực CNTT là UBND thành phố: 8,82 điểm (đạt 98% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá nhân lực CNTT thấp nhất là UBND huyện Thạch An, Bảo Lâm: 3,64 điểm (đạt 40% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 3,83 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Cơ chế, chính sách, quy định, báo cáo CNTT đó là UBND huyện Hạ Lang, UBND thành phố Cao Bằng, UBND huyện Nguyên Bình: 7,0 điểm (đạt 100% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá cơ chế, chính sách, quy định, báo cáo CNTT thấp nhất là UBND huyện Bảo Lâm, Thạch An: 2,0 điểm (đạt 28,6 % điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 5,0 điểm.

- Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả Chính quyền điện tử

Đơn vị có tổng điểm đánh giá mức độ ứng dụng cao nhất là UBND thành phố: 69,74 điểm (đạt 87% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá mức độ ứng dụng thấp nhất là UBND huyện Bảo Lạc: 41,16 điểm (đạt 51% điểm tối đa). Chênh lệch giữa các đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 23,58 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Mức độ hiện diện

Đơn vị có tổng điểm đánh giá cao nhất tại tiêu chí mức độ hiện diện là UBND thành phố: 36,0 điểm (đạt 95% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá mức độ hiện diện thấp nhất là UBND huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa: 20,0 điểm (đạt 53% điểm tối đa). Chênh lệch giữa các đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 16,0 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Mức độ tương tác

 Đơn vị có tổng điểm đánh giá cao nhất tại tiêu chí mức độ tương tác là UBND huyện Bảo Lâm: 29,95 điểm (đạt 99,8% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá mức độ tương tác thấp nhất là UBND huyện Hạ Lang: 17,90 điểm (đạt 60% điểm tối đa). Chênh lệch giữa các đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 12,05 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Mức độ giao dịch

Đơn vị có tổng điểm đánh giá cao nhất tại tiêu chí mức độ giao dịch là UBND huyện Hòa An, UBND thành phố: 3,26 điểm (đạt 36% điểm tối đa); đơn vị có tổng điểm đánh giá mức độ giao dịch thấp nhất là UBND huyện Thạch An: 0,26 điểm (đạt 2,9% điểm tối đa). Chênh lệch giữa các đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 3,0 điểm.

+ Nhóm tiêu chí Mức độ chuyển đổi

Tiêu chí Mức độ chuyển đổi là mức độ phát triển cao nhất của Chính quyền điện tử, năm 2021 điểm số tại tiêu chí này vẫn không thay đổi. Cụ thể: Có 10 huyện, thành phố có cùng tổng điểm đánh giá về mức độ chuyển đổi (tại tiêu chí thành phần là có ứng dụng biểu mẫu điện tử dùng chung cấp huyện): 1,0 điểm (đạt 33,3% điểm tối đa).

Như vậy, trong năm 2021 nhiều đơn vị đã tích cực cải thiện các chỉ số, quan tâm đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử. Tuy nhiên, mức độ cải thiện các chỉ số giữa các cơ quan, đơn vị chưa được đồng đều, một số đơn vị tụt hạng sâu so với năm 2020. Hầu hết các đơn vị cấp huyện (trừ UBND thành phố Cao Bằng) mặc dù điểm số có cải thiện so với năm trước nhưng còn ở mức thấp so với điểm tối đa, cho thấy các chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử còn rất hạn chế so với yêu cầu đặt ra.

Qua kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phát huy trách nhiệm, quyết tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tại cơ quan, đơn vị bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả; chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử; quan tâm thích đáng công tác xây dựng, tập hợp dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương; gắn kết hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính; chủ động xác định các bài toán  chuyển đổi số đưa vào triển khai trong ngành, lĩnh vực, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên chuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn trế nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

Xuân Cường

358 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102703