Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Kế hoạch được đổi tên thành Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin. Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Kế hoạch, Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Chuyển đổi số

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Chuyển đổi số có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế được đổi tên thành Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến. Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Tích hợp hệ thống

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tin được đổi tên thành Phòng tích hợp hệ thống. Phòng Tích hợp hệ thống kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Hệ thống thông tin. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hệ thống thông tin cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tích hợp hệ thống.

Phòng Hạ tầng và dữ liệu số

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin được đổi tên thành Phòng Hạ tầng và dữ liệu số. Phòng Hạ tầng và dữ liệu số kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hạ tầng và dữ liệu số.

Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Đầu tư - Tài chính được đổi tên thành Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Đầu tư - Tài chính, Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư - Tài chính cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn phòng

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Văn Phòng Cục Tin học hóa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858227