BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: YÊU CẦU BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ QUÝ IV/2019 (CÔNG VĂN SỐ 4045/BTTTT-THH NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2019) 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP) và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ trì xây dựng các Báo cáo: 1) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP trong tháng 11 năm 2019; 2) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP trong Quý IV năm 2019; 3) Báo cáo chuyên đề theo Nghị quyết số 02/NQ-CP về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử Quý IV năm 2019. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Để tổng hợp thông tin hiện trạng, xây dựng các Báo cáo về ứng dụng CNTT, phát trển Chính phủ điện tử nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1) Báo cáo về hiện trạng triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chung về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/12/2019;

2) Báo cáo về hiện trạng triển khai các nhiệm vụ được giao riêng tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng tháng. Mẫu báo cáo kèm theo.

Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019.

Biểu mẫu báo cáo (tệp Excel) cho từng khối cơ quan cụ thể như sau:

i. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

ii. Các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

iii. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03.

Yêu cầu nội dung và mẫu biểu báo cáo tương ứng với các nội dung báo cáo trên được đăng tải trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ: http://bcudcntt.aita.gov.vn.

Về hình thức báo cáo, Quý Cơ quan gửi báo cáo trên Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại địa chỉ nêu trên (Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập đã được Cục Tin học hóa gửi cho cán bộ đầu mối của Quý Cơ quan theo Công văn số 2084/BTTTT-THH ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cử đầu mối phụ trách sử dụng Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử; nếu Quý Cơ quan chưa nhận được, vui lòng liên hệ với Cục Tin học hóa).

Thông tin liên hệ: đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, email: mthai@mic.gov.vn, điện thoại: 0936.229.099.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan.

11788 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100748