Bộ Thông tin và Truyền thông: triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương 

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 22
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 22
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817801