Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 18/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thành viên Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành viên Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian qua, Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành trong việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Căn cứ hoạt động điều hành ứng dụng CNTT thực tế trong những năm qua và thực tế công tác tổ chức triển khai, sử dụng chữ chữ ký số cho thấy, nội dung liên quan tới xác thực điện tử, chữ ký số đang được các cơ quan nhà nước quan tâm triển khai, tuy nhiên, trong quá trình triển khai có một số vướng mắc cần được xem xét, thúc đẩy triển khai kịp thời để hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được hiệu quả hơn.

Hiện nay, theo Quyết định 610/QĐ-BTTTT ngày 19/4/2016 về việc kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Ban Điều hành chưa có thành viên tham gia đại diện làm đầu mối về lĩnh vực chứng thực điện tử. Vì vậy, để phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và để kịp thời tổng hợp, nắm bắt, giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh trong triển khai các nội dung liên quan thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua hoạt động của Ban Điều hành, căn cứ thực tế triển khai, theo đề xuất của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2005/QĐ-BTTTT bổ sung Ông Lã Hoàng Trung - Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tham gia Ban Điều hành, để giúp Trưởng Ban Điều hành trong việc đôn đốc, thúc đẩy triển khai nội dung liên quan tới chứng thực, chữ ký số.

Tạ Thị Hồng Lý, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

867 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816834