Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020 

Căn cứ Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm; Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm...

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch 5 năm của mình, xây dựng Kế hoạch hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn, tổng hợp.

Để tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước, duy trì hoạt động hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm và đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đồng bộ, phù hợp với định hướng chung của Quốc gia, kế thừa các kết quả đã đạt được, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. Nội dung cơ bản của văn bản hướng dẫn dựa trên kết quả ứng dụng CNTT năm 2019, tình hình ứng dụng CNTT năm 2019 tại các Bộ, ngành, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gần đây là Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Nội dung chi tiết và Khung Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 tại đây.

Trần Kiên

10589 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102841