Bộ Thông tin và Truyền thông: Giải thích các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Cập nhật ngày 24/8/2017) 

Ngày 04/01/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Để hỗ trợ sử dụng tiêu chuẩn, tìm kiếm thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT, các tiêu chuẩn quan trọng theo các nhóm tiêu chuẩn trong Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin sẽ lần lượt được giải thích. Mỗi tiêu chuẩn sẽ được trình bày theo các nội dung về tổng quan lịch sử hình thành, nguồn tài liệu tham khảo của tiêu chuẩn, tiếp đó là một số đặc điểm chính của tiêu chuẩn đó, cuối cùng là ứng dụng thực tế và quy định áp dụng trong Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT của tiêu chuẩn (Bấm vào từng tiêu chuẩn để xem chi tiết nội dung).

Danh sách các tiêu chuẩn theo các nhóm

I. Nhóm Tiêu chuẩn về kết nối

01. Tiêu chuẩn HTTP (ngày đăng 29/8/2013)

02. Tiêu chuẩn FTP (ngày đăng 30/8/2013)

03. Tiêu chuẩn WebDAV (ngày đăng 30/8/2013)

04. Tiêu chuẩn POP3 (ngày đăng 30/9/2013)

05. Tiêu chuẩn SMTP (ngày đăng 30/9/2013)

06. Tiêu chuẩn MIME (ngày đăng 30/9/2013)

07. Tiêu chuẩn IMAP (ngày đăng 14/10/2013)

08. Tiêu chuẩn LDAP (ngày đăng 14/10/2013)

09. Tiêu chuẩn DNS (ngày đăng 14/10/2013)

10. Tiêu chuẩn NNTP (ngày đăng 31/12/2013)

11. Tiêu chuẩn TCP (ngày đăng 31/12/2013)

12. Tiêu chuẩn UDP (ngày đăng 31/12/2013)

13. Tiêu chuẩn IP (ngày đăng 31/12/2013)

14. Tiêu chuẩn UDDI (ngày đăng 29/7/2014)

15. Tiêu chuẩn SOAP (ngày đăng 30/6/2014)

16. Tiêu chuẩn WSDL (ngày đăng 30/6/2014)

17. Tiêu chuẩn WAP (ngày đăng 28/10/2014)

18. Tiêu chuẩn NTP (ngày đăng 25/12/2014)

19. Tiêu chuẩn IEEE 802.11 (ngày đăng 25/12/2014)

20. Tiêu chuẩn RTP (ngày đăng 03/8/2015)

21. Tiêu chuẩn RTCP (ngày đăng 14/8/2015)

22.Tiêu chuẩn RTSP (ngày đăng 20/8/2015)

 

II. Nhóm Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu

01. Tiêu chuẩn ebXML (ngày đăng 15/11/2013)

02. Tiêu chuẩn RDF (ngày đăng 15/11/2013)

03. Tiêu chuẩn UTF - 8 (ngày đăng 15/11/2013)

04. Tiêu chuẩn XML (ngày đăng 30/6/2014)

05. Tiêu chuẩn XML Schema (ngày đăng 29/7/2014)

06. Tiêu chuẩn XSL (ngày đăng 29/7/2014)

07. Tiêu chuẩn XMI (ngày đăng 4/9/2014)

08. Tiêu chuẩn WFS (ngày đăng 29/9/2014)

09. Tiêu chuẩn GML (ngày đăng 29/9/2014)

10. Tiêu chuẩn WMS (ngày đăng 28/10/2014)

11. Tiêu chuẩn UML (ngày đăng 25/12/2014)

 

III. Nhóm Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

01. Tiêu chuẩn JPEG (ngày đăng 15/11/2013)

02. Tiêu chuẩn GIF (ngày đăng 15/11/2013)

03. Tiêu chuẩn TIFF (ngày đăng 15/11/2013)

04. Tiêu chuẩn MPEG-1 (ngày đăng 21/11/2013)

05. Tiêu chuẩn MPEG-2 (ngày đăng 21/11/2013)

06. Tiêu chuẩn MP3  (ngày đăng 21/11/2013)

07. Tiêu chuẩn HTML (ngày đăng 4/9/2014)

08. Tiêu chuẩn XHTML (ngày đăng 4/9/2014)

09. Tiêu chuẩn CSS  (ngày đăng 29/9/2014)

10. Tiêu chuẩn WML (ngày đăng 28/10/2014)

11. Tiêu chuẩn PNG (ngày đăng 31/8/2015)

12. Tiêu chuẩn AAC (ngày đăng 4/9/2015)

13. Tiêu chuẩn GeoTIFF (ngày đăng 18/9/2015)

14. Tiêu chuẩn Zip (ngày đăng 5/10/2015)

15. Tiêu chuẩn ASCII (ngày đăng 26/10/2015)

16. Tiêu chuẩn ECMA 262 (ngày đăng 01/10/2015)

17. Tiêu chuẩn WSRP v1.0 và WSRP v2.0 (ngày đăng 21/10/2015)

18. Tiêu chuẩn JSR 168 và JSR 268 (ngày đăng 03/11/2015)

19.Tiêu chuẩn RSS v1.0 và RSS v2.0 (ngày đăng 30/11/2015)

20.Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (ngày đăng 10/11/2015)

21. Tiêu chuẩn Atom (ngày đăng 26/11/2015)

22. Tiêu chuẩn GNU Zip (ngày đăng 9/12/2015)

23. Tiêu chuẩn (.docx) (ngày đăng 12/8/2016)

24. Tiêu chuẩn .txt (ngày đăng 12/8/2016)

25. Tiêu chuẩn RTF (Rich Text Format) (ngày đăng 12/8/2016)

26.Tiêu chuẩn (.doc)  (ngày đăng 12/9/2016) 

27. Tiêu chuẩn (.odt) (ngày đăng 12/9/2016) 

28. Tiêu chuẩn .pdf (ngày đăng 12/9/2016) 

29. Tiêu chuẩn .RA (Real Audio) (ngày đăng 24/8/2017

30. Tiêu chuẩn .ASF (Advanced Systems Format) (ngày đăng 24/8/2017

31. Tiêu chuẩn (.ppt) (ngày đăng 24/8/2017

32. Tiêu chuẩn WMA (ngày đăng 03/10/2017

33. Tiêu chuẩn (.odp) (ngày đăng 03/10/2017)

34. Tiêu chuẩn (.pptx) (ngày đăng 03/10/2017)

35. Tiêu chuẩn (.qt) (ngày đăng 20/11/2017) 

36. Định dạng .avi  (ngày đăng 20/11/2017) 

37. Tiêu chuẩn (.swf) (ngày đăng 01/12/2017) ***

38Định dạng QuickTime Movie (.mov) (ngày đăng 01/12/2017) ***

39. Định dạng MWV (ngày đăng 01/12/2017) ***

 

IV. Nhóm Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

01. Tiêu chuẩn AES (ngày đăng  30/12/2013)

02. Tiêu chuẩn 3DES (ngày đăng  30/12/2013)

03. Tiêu chuẩn RSA (ngày đăng  30/12/2013)

04. Tiêu chuẩn S/MIME (ngày đăng  30/12/2013)

05. Tiêu chuẩn SSH (ngày đăng  30/12/2013)

06. Tiêu chuẩn SSL (ngày đăng  31/12/2013)

07. Tiêu chuẩn TLS (ngày đăng  31/12/2013)

08.Tiêu chuẩn WPA 2 (ngày đăng  22/12/2014)

09. Tiêu chuẩn XML (ngày đăng  22/12/2014)

10. Tiêu chuẩn SAML (ngày đăng  22/12/2014)

11. Tiêu chuẩn DNSSEC (ngày đăng  22/12/2014)

12. Tiêu chuẩn IPsec (ngày đăng  22/12/2014)

13. Tiêu chuẩn XML  (ngày đăng  22/12/2014)

14. Giao thức an toàn thông tin cá nhân (ngày đăng 20/11/2017

15. Tiêu chuẩn PKCS #7 v1.5 (ngày đăng 01/12/2017

16. Tiêu chuẩn PKCS #10 v1.7 (ngày đăng 01/12/2017

17. Tiêu chuẩn Elliptic Curve Cryptography (ECC) (ngày đăng 09/12/2019) ***

18. Tiêu chuẩn Web Services Security: SOAP Message Security 1.1 (ngày đăng 09/12/2019) ***

19. Tiêu chuẩn SHA -2 (ngày đăng 09/12/2019) ***

20. Tiêu chuẩn ECDSA (ngày đăng 09/12/2019) ***

21. Tiêu chuẩn ECDHE (ngày đăng 09/12/2019) ***

22. Tiêu chuẩn RSA-KEM (ngày đăng 09/12/2019) ***

23. Tiêu chuẩn IMAPS (ngày đăng 09/12/2019) ***

(Cập nhật ngày 09/12/2019)

Note: Dấu (***) được hiểu là bài đăng mới nhất.

 

Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Tin học hóa

23906 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100630