Bộ Thông tin và Truyền thông: ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, công bố Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc chi tiết của Bộ, ngành, địa phương để triển khai, áp dụng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp. Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, cho đến thời điểm hiện nay đã có 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kiến trúc, hiện đang triển khai áp dụng. Việc này đã góp phần kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước...

Tuy nhiên, công nghệ mới trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, các quốc gia trên thế giới đang ứng dụng các công nghệ mới mạnh mẽ trong phát triển Chính phủ điện tử; để phát triển Chính phủ điện tử ở nước ta, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam cần được cập nhật phù hợp với xu thế này. Trong bối cảnh đó, tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ hoàn thành cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 đã được đầu tư nghiên cứu, xây dựng công phu, huy động nhiều nguồn lực, thời gian để nghiên cứu, xây dựng dự thảo. Trong quá trình xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, nhóm chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, các chuyên gia Ngân hàng thế giới, các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam để nghiên cứu phương pháp, kinh nghiệm phát triển kiến trúc của các quốc gia trên thế giới, cùng nhau làm việc phân tích, đề xuất, dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, địa phương...

Trên cơ sở đó, ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT) nhằm mục đích hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; Hình thành và triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương. Nội dung chính bao gồm các thành phần cơ bản: Mục đích và phạm vi áp dụng, các nội dung khung kiến trúc, các mô hình tham chiếu, sơ đồ khái quát CPĐT Việt Nam và tổ chức thực hiện.

Một số nội dung nổi bật của Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 mới:

- 05 mô hình tham chiếu (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin);

- Ban hành kèm theo danh mục các hệ thống thông tin, CSDL tạo nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam;

- Kiến trúc CPĐT/CQĐT của các Bộ, ngành, địa phương phải được xây dựng, cập nhật theo 05 kiến trúc thành phần (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin). Đây là điểm thay đổi căn bản đối với phiên bản 1.0 khi các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc.

Chi tiết Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 (xem tại đây).

Trần Kiên

21478 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 79
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 79
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858100