Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 

Ngày 07/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành quyết định số 2051/QĐ-BTNMT quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, mục đích chính để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; hoạch định, xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường các giai đoạn tiếp theo. Kết quả đánh giá giúp cho lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của đơn vị hoặc tại địa phương mình.

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường được đánh giá chú trọng vào 04 hạng mục là:

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: tập trung đánh giá hạ tầng mạng nội bộ, hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan: tập trung đánh giá các ứng dụng phần mềm chuyên ngành được sử dụng trong cơ quan; đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước);

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: tập trung đánh giá việc ban hành các chính sách về an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan; các giải pháp kỹ thuật; đào tạo cán bộ;

Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin: đánh giá nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, trình độ đào tạo và kinh phí đầu tư cho nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Có 03 khối cơ quan trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức đánh giá là: Khối các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ; Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phần mềm MONRE ICT-index của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Các đơn vị sử dụng phần mềm thu thập số liệu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (viết tắt là MONRE ICT-index) để cung cấp số liệu, phần mềm được cài đặt tại địa chỉ: http://ictindex.monre.gov.vn do Cục công nghệ thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao quản lý và vận hành phần mềm. Các đơn vị được cấp tài khoản sử dụng phần mềm để nhập số liệu và xem các thông tin liên quan đến công tác thu thập số liệu, đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Hằng năm, các đơn vị báo cáo số liệu đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trực tiếp qua phần mềm MONRE ICT-index và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Cục công nghệ thông tin trước ngày 30 tháng 10. Trên cơ sở số liệu báo cáo và kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng trước ngày 30 tháng 11.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả xếp hạng đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, thông báo trên báo, tạp chí chuyên ngành của Bộ, đồng thời gửi kết quả đánh giá theo đường công văn tới các cơ quan, đơn vị và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đinh Thị Thanh Vân

994 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816925