Bộ Tài chính: Ban hành Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thông tư gồm 3 Chương, 10 Điều nêu rõ những quy định chung, quy định cụ thể và cách thức tổ chức thực hiện. Theo đó, đối tượng áp dụng là các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Sở Tài chính, Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm: Cục Quản lý đường bộ; UBND Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã).

Một số quy định các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lưu ý, gồm: (1) Điều kiện vận hành phần mềm; (2) Định danh mã đơn vị trong Phần mềm; (3) Nhập, duyệt và chuẩn hóa số liệu và Phần mềm; (4) Trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; (5) Sử dụng và khai thác thông tin. Cụ thể, máy tính phải được cài đặt hệ điều hành Windows; được cài đặt chương trình phần mềm diệt virus, được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, các bản vá lỗi an ninh cho hệ điều hành, sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dấu tiếng việt và phải được kết nối internet. Điều kiện của người quản trị Phần mềm là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của Bộ Giao thông và vận tải; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều kiện của người sử dụng Phần mềm là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản truy cập và Phần mềm theo đề nghị bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có sự thay đổi về người quản trị, người sử dụng Phần mềm thì Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bộ Tài chính biết để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ, Mã đơn vị trong Phần mềm là mã quan hệ với ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Sở Tài chính cấp theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước và được chuẩn hóa, chuyển đối tương ứng đảm bảo mỗi đơn vị sử dụng một mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để sử dụng làm mã đơn vị của Phần mềm này. Trường hợp đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhưng không có mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  nhà nước thì sử dụng mã số thuế để định danh và gán mã đơn vị cho phù hợp. Việc định danh và gán mã đơn vị sẽ do cán bộ quản trị phần mềm của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành.

Đối với việc nhập, duyệt, và chuẩn hóa thông tin số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào Phần mềm phải là thông tin đã được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc trung ương quản lý) hoặc Sở Giao thông vận tải (tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý) kiểm duyệt và xác nhận theo đúng quy định. Những thông tin báo cáo kê khai lần đầu phải làm theo đúng mẫu đã quy định (tại Thông tư số 178/2013/TT-BTC; Thông tư 158/2016/TT-BTC). Thông tin báo cáo kê khai bổ sung được áp dụng đối với những tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do đầu tư xây dựng mới, tiếp nhận về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, chuyển nhượng, thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mặt khác, Thông tư cũng quy định rõ trình tự nhập, duyệt và chuẩn hóa số liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào Cơ sở dữ liệu.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

1009 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816818