Bộ Nội vụ: Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 

Bộ Nội vụ có Quyết định số 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 với mục tiêu: nhằm huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách, quy định, hoạt động cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó mục tiêu cụ thể gồm:

- Người dân, xã hội được thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cho người dân, xã hội.

          - Người dân, xã hội được cung cấp các điều kiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để tham gia phản hồi ý kiến, góp ý đối với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

- Các chỉ tiêu liên quan về phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh quốc gia được lồng ghép, thực hiện thông qua bộ Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương được báo cáo, thông tin kịp thời về tình hình triển khai, kết quả, tác động của cải cách hành chính đối với người dân, xã hội và các đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân dựa trên cảm nhận, mong đợi của người dân, xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 cũng yêu cầu:

 - Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và các quy định khác liên quan.

- Phù hợp với Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030”.

- Có sự tham gia của người dân, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là "bộ, ngành, địa phương"), cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Nội dung của kế hoạch bao gồm:

- Xây dựng các chương trình phối hợp: Xây dựng các chương trình phối hợp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân với các cơ quan, tổ chức liên quan; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (thời gian thực hiện quý I-II)

- Xây dựng, công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021:

+ Nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu; xây dựng báo cáo, quyết định công bố Chỉ số hài lòng năm 2021; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (thời gian thực hiện quý I)

+ Tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng năm 2021 (thời gian thực hiện quý II)

+ Thông tin, tuyên truyền Chỉ số hài lòng năm 2021 (thời gian thực hiện quý II - IV)

- Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025:

+ Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương pháp; tổ chức hội thảo khoa học; xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia (thời gian thực hiện quý I - II).

+ Thực hiện thí điểm (thời gian thực hiện quý II - III).

+ Hoàn thiện phương pháp; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (thời gian thực hiện quý III).

+ Triển khai phương pháp (thời gian thực hiện quý IV).

- Triển khai Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính (thời gian thực hiện quý I - IV):

+ Xây dựng, đăng tải, cập nhật thông tin tại các mục, chuyên mục, chuyên mục thành phần.

+ Triển khai xin ý kiến về chính sách, quy định cải cách hành chính.

+ Triển khai hỏi - đáp về cải cách hành chính.

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến (thời gian thực hiện quý I - IV): Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

- Khảo sát trực tuyến đánh giá cải cách hành chính (thời gian thực hiện quý IV): Khảo sát trực tuyến đánh giá cải cách hành chính của các bộ, địa phương.

- Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân (thời gian thực hiện quý II - IV): Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân theo chủ đề.

- Đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2022:

+ Triển khai các hoạt động chuẩn bị; thông tin, tuyên truyền (thời gian thực hiện quý III - IV).

+ Ban hành văn bản hướng dẫn (thời gian thực hiện quý III - IV).

+ Chọn mẫu khảo sát (thời gian thực hiện quý III - IV).

+ Tập huấn, hướng dẫn điều tra viên (thời gian thực hiện quý IV).

+ Khảo sát trực tiếp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thời gian thực hiện quý IV).

+ Phúc tra (thời gian thực hiện quý IV).

+ Nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu; xây dựng báo cáo, quyết định công bố Chỉ số hài lòng năm 2022; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (thời gian thực hiện tháng 12/2022-1/2023).

- Thông tin, tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, kết quả hoạt động tới người dân, xã hội (thời gian thực hiện quý I - IV).

- Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống: Theo dõi, đảm bảo Hệ thống hoạt động thông suốt; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống ; tạo lập trường dữ liệu; nhập dữ liệu Hệ thống; đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện Hệ thống (thời gian thực hiện quý I - IV).

Để thực hiện Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030”, Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được phân công trong Kế hoạch; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trong Kế hoạch.

- Tổ chức các hội thảo khoa học, chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong nước, quốc tế liên quan đến các nội dung hoạt động trong Kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về kết quả triển khai Kế hoạch; tham mưu, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan về các giải pháp khắc phục các tồn tại; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các hình thức thi đua khen thưởng đối với thành tích trong triển khai Kế hoạch.

- Giao Vụ Cải cách hành chính là đơn vị chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện và là đầu mối liên lạc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được phân công trong Kế hoạch; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động.

- Thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và kết quả triển khai Kế hoạch trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương tới người dân, cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan khác.

- Giao đơn vị phụ trách công tác cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương là đơn vị chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện và là đầu mối liên lạc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch.

Xuân Cường

39 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817932