Bộ Nội vụ: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số  

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 988/QĐ-BNV về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Theo đó, mục đích của Bộ chỉ số:

- Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các đơn vị, xây dựng Chính phủ số tại Bộ Nội vụ.

- Giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng chuyển đổi số, qua đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho phù hợp; có biện pháp, giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị hiệu quả, thiết thực.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

 Đồng thời, Bộ chỉ số cũng bảo đảm nguyên tắc:

- Đảm bảo tính khoa học, chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng.

- Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung của quy định này nhằm phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả chuyển đổi số của từng đơn vị.

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 6 chỉ số chính như sau: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin, Hoạt động chuyển đổi số.

Trong đó:

Đối với đơn vị thuộc Bộ: chỉ số Nhận thức số gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm 30, chỉ số Thể chế số gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm 30; chỉ số Hạ tầng số gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm 50; Nhân lực số gồm 2 chỉ số thành phần với tổng số điểm 20 điểm; An toàn thông tin mạng gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm là 50; Hoạt động chuyển đổi số với 16 chỉ số thành phần với tổng số điểm là 270.

Đối với đơn vị trực thuộc Bộ: chỉ số Nhận thức số gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm 30, chỉ số Thể chế số gồm 3 chỉ số thành phần với tổng số điểm 30; chỉ số Hạ tầng số gồm 6 chỉ số thành phần với tổng số điểm 100; Nhân lực số gồm 4 chỉ số thành phần với tổng số điểm 40 điểm; An toàn thông tin mạng gồm 7 chỉ số thành phần với tổng số điểm là 100; Hoạt động chuyển đổi số với 18 chỉ số thành phần với tổng số điểm là 300.

 

 Về cách tính điểm xếp hạng cho các đơn vị:

- Tiêu chí và cách tính điểm chi tiết từng nhóm tiêu chí đối với các đơn vị thuộc Bộ được tính theo thang điểm tổng 450 điểm.

- Tiêu chí và cách tính điểm chi tiết từng nhóm tiêu chí đối với các đơn vị trực thuộc Bộ được tính theo thang điểm 600 điểm. (Hai đơn vị: Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước sử dụng chung hạ tầng và ứng dụng tại trụ sở cơ quan Bộ, số 8 Tôn Thất Thuyết nên sẽ báo cáo số liệu theo thang điểm 450 điểm).

- Đối với các đơn vị có Trang/Cổng thông tin điện tử, cách tính điểm chi tiết gồm các tiêu chí:

+ Thông tin cung cấp trên Trang/ Cổng thông tin điện tử: có 9 tiêu chí con.

+ Kênh cung cấp thông tin: có 5 tiêu chí con.

+  Trang/ Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: có 4 tiêu chí con.

+ Các chức năng hỗ trợ cơ bản của Trang/Cổng thông tin điện tử:  có 2 tiêu chí con.

+ Tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng: có 4 tiêu chí con.

+ Nhân lực biên tập cổng thông tin điện tử.

+ Nhân lực quản trị kỹ thuật.

+ Bồi dưỡng nhân lực.

+ Trang/Cổng có bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để cung cấp thông tin trên môi trường mạng không?

+ Trang/Cổng có được thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin để bảo đảm hoạt động tin cậy, liên tục không?  

+ Trang/Cổng có bảo đảm hạ tầng kỹ thuật (như: trang trang bị đầy đủ thiết bị, hạ tầng công nghệ, ứng dụng công nghệ hiện đại/điện toán đám mây,...) không?c

+ Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng: có 3 tiêu chí con.

+ Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho Trang/ Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá chuyển đổi số theo Phụ lục tương ứng tại Quyết định này và gửi kết quả, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu về Trung tâm Thông tin trước ngày 15 tháng 01 hằng năm (số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo).

- Xếp hạng các đơn vị theo chỉ số từ cao xuống thấp.

Để thực hiện đánh giá Bộ chỉ số, Bộ Nội vụ đã giao cho các đơn vị trong Bộ tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ: Tổng hợp số liệu, cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của đơn vị mình theo hướng dẫn của Trung tâm Thông tin.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị vào Quý I của năm tiếp theo, báo cáo Hội đồng đánh giá; Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

 - Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số phù hợp với các quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ: Căn cứ kết quả chuyển đổi số của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất với Hội đồng đánh giá, xếp loại của Bộ có hình thức khen thưởng, đánh giá, xếp loại phù hợp đối với các đơn vị thực hiện tốt việc chuyển đổi số.

4. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ:

- Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cung cấp Dịch vụ công của Bộ.

- Cung cấp các số liệu, báo cáo để làm tài liệu kiểm chứng cho Hội đồng đánh giá như: Hệ thống quản lý văn bản vOffice; Phần mềm thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao; Phần mềm Phản ánh kiến nghị; Dịch vụ công, một cửa điện tử; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI); Lưu trữ điện tử,… các báo cáo khác có liên quan.

- Căn cứ kết quả chuyển đổi số của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ tham mưu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đơn vị thực hiện tốt việc chuyển đổi số.

5. Trách nhiệm của Vụ Cải cách hành chính:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá về Hoạt động chuyển đổi số của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để cập nhật vào Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của Bộ Nội vụ.

- Lồng ghép các tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số vào bộ chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

6 Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Xuân Cường

660 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658