Bộ Giao thông vận tải: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ 

Với mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Đồng thời giúp Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan kịp thời chỉ đạo, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ công chức của các cơ quan trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày 21/01/2015, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã ký ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ.        

Theo đó, có 06 nội dung chính để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử; (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Các quy định cho ứng dụng CNTT; (6) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Hàng năm, căn cứ vào mẫu phiếu đã quy định, các cơ quan tiến hành tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và gửi báo cáo về Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/01 của năm sau. Dựa trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và thông báo kết quả trước ngày 28/02 hàng năm. Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và theo từng nhóm tiêu chí được phân theo 04 mức tốt, khá, trung bình và yếu.

1564 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816801