Bình Phước: Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 cùa Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 26/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử với mục đích:

Góp phần công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục của tổ chức, cá nhân; tăng tính minh bạch của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ; đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ (tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công...). Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cũng là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, không những tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân mà còn giảm áp lực giấy tờ, công việc lên các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước cũng đưa ra các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như:

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC.

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC.

Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện TTHC đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ.

Tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Nội dung triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cụ thể như sau:

- Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng đảm bảo các yêu cầu về Quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử:

Cổng Dịch vụ công (DVC) tỉnh tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Nếu hồ sơ đã đủ các thành phần và bảo đảm về mặt kỹ thuật thì phản hồi tự động xác nhận tổ chức, cá nhân đã gửi thành công và thông báo về thời điềm tiếp nhận chính thức hồ sơ.

Cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến (*).

Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, cấp mã hồ sơ TTHC và xử lý hồ sơ theo quy trình quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, cán bộ, công chức, viên chức thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tồ chức, cá nhân trên cổng DVC quốc gia, Cồng DVC tỉnh, các kênh thông tin tồ chức, cá nhân đăng ký và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để công dân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Cán bộ, công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 08 giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

Những thông tin, thành phần hồ sơ được nêu tại mục (*) sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và ghi nhận tính chính xác, nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được lưu giữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

- Nội dung công tác nghiệp vụ, kỹ thuật về kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử của các cơ quan, đon vị hành chính Nhà nưóc trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu:

Cung cấp TTHC trên môi trường điện tử được kiểm soát về nghiệp vụ và về kỹ thuật trong quá trình xây dựng và vận hành.

Việc kiểm soát về nghiệp vụ bao gồm đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả trong quá trình lựa chọn thủ tục, mức độ bảo đảm về danh tính, xác thực điện tử đối với thủ tục, tổ chức các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và trong quá trình rà soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

Việc kiểm soát về kỹ thuật bao gồm đánh giá theo các tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống; kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu; thời gian phản hồi của hệ thống; khả năng lưu trữ dữ liệu; thời gian xử lý, khắc phục lỗi; mức độ thân thiện của giao diện người dùng.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Bình Phước cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện gồm:

Sở Thông tin và Truyền thông:

Là Cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống phần mềm, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ thông tin kịp thời, hiệu quả.

Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm, Văn phòng UBND tỉnh rà soát các chức năng, tính năng của cổng DVC tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tham mưu nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ quy trình cung cấp TTHC trên môi trường điện tử. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong quá trình thực hiện DVC trực tuyến, cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan triển khai xây dựng các nền tảng hạ tầng hỗ trợ đảm bảo việc định danh và xác thực điện tử; ký số; thanh toán trực tuyến; xử lý các sự cố về kỹ thuật, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt của Hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng các chuyên mục phát thanh, truyền hình để thông tin tuyên truyền về các hoạt động liên quan đên cổng DVC tỉnh, cổng DVC Quốc gia, DVC trực tuyến...

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; Đánh giá hiệu quả mức độ sử dụng DVC trực tuyến, báo cáo UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh:

Là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa quy trình thực hiện cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; Thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo việc kết nối, tích hợp vào cơ sở dữ liệu của cổng DVC tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, cổng DVC Quốc gia.

Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã: Kể từ ngày 19/5/2020, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ DVC điện tử (không nhận hồ sơ giấy).

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; báo cáo UBND tỉnh danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai còn mang tính hình thức, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cung cấp các thông tin về dịch vụ bưu chính công ích giúp người sử dụng thuận tiện đăng ký sử dụng khi có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn quy trình, thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban, đơn vị liên quan về nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Chỉ đạo rà soát, ban hành qui trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Đối với các TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng, hoàn thiện các DVC trực tuyến trên cổng DVC tỉnh. Chậm nhất trong thời hạn 01 năm kể từ ngày DVC trực tuyến được chỉnh sửa, hoàn thiện đưa vào áp dụng, phải hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lỷ, lưu giữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác theo quy định.

Xây dựng Mẫu kết quả TTHC bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Tổ chức đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử do cơ quan, đơn vị mình cung cấp.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn các hình thức phù hợp để thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này.

Nguyễn Hạnh

551 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15587433