Bình Định: Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

Để Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định hoạt động hiệu quả, ngày 25 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với nguyên tắc:

Việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công Hệ thống một cửa điện tử phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về: công nghệ thông tin, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ mật N nước các quy định khác liên quan của pháp luật đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Nội dung thông tin được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công phải chính xác, rõ ràng, cập nhật liên tục theo quy định; các trường thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, nhân khi sử dụng.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Hệ thống một cửa điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan thẩm quyền trong quá trình giải quyết công việc.

Các quan, đơn vị, tổ chức, nhân liên quan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ trong quá trình vận hành, quản lý, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công Hệ thống một cửa điện tử.

Quy chế cũng quy định Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, vận hành hoạt động của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử theo Quy chế này các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.

Cổng   Dịch   vụ   công   được   cung   cấp   tại   địa   chỉ   truy   cập:

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định một số nội dung cụ thể:

1. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và xử lý hồ sơ điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử:

- Đăng tài khoản: Tổ chức, nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công để đăng tài khoản giao dịch điện tử (hoặc sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng tại Cổng Dịch vụ công quốc gia) để thực hiện giao dịch đối với các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công theo quy định.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công chỉ được thực hiện khi hồ được gửi từ tài khoản đã đăng ký.

- Đăng nhập tài khoản nộp hồ điện tử thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, nhân sử dụng tài khoản đã đăng thành công đăng nhập vào địa chỉ Cổng Dịch vụ công để thao tác gửi hồ điện tử thực hiện thủ tục hành chính đến quan thẩm quyền tiếp nhận.

Trường hợp mức độ bảo đảm xác thực khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến yêu cầu cao hơn so với mức độ bảo đảm xác thực khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công thì tổ chức, nhân thực hiện theo yêu cầu cụ thể của hệ thống.

H điện tử thực hiện thủ tục hành chính phải khai đầy đủ các mẫu đơn, tờ khai điện tử, kèm theo đầy đủ thành phần thủ tục hồ theo yêu cầu của từng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Việc chuyển đổi giấy tờ, tài liệu của tổ chức, nhân sang bản điện tử để nộp hồ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công được các quan thẩm quyền thực hiện theo hình thức cấp bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Hệ thống một cửa điện tử:

Cổng Dịch vụ công tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Nếu hồ đã đủ các thành phần bảo đảm về mặt kỹ thuật thì phản hồi tự động xác nhận tổ chức, nhân đã gửi thành công thông báo về thời điểm tiếp nhận chính thức hồ sơ.

Công chức, viên chức của các quan thẩm quyền được phân công tiếp nhận hồ thủ tục hành chính trực tuyến tiến hành kiểm tra hồ điện tử của tổ chức, nhân trên Hệ thống một cửa điện tử.

Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, công chức, viên chức tiếp nhận, cấp hồ thủ tục hành chính xử hồ theo quy trình quy định.

Công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ cho tổ chức, nhân không muộn hơn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

- Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ điện tử thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công:

Tổ chức, nhân thực hiện sửa đổi, bổ sung thành phần hồ trên Cổng Dịch vụ công theo yêu cầu của quan thẩm quyền.

Việc sửa đổi, bổ sung thông tin, hồ điện tử được lưu lại lịch sử sửa

đổi không làm thay đổi hồ thủ tục hành chính.

Ngoài ra Quy chế còn quy định chi tiết các nội dung như:

- Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính;

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công;

- Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử tục hành chính điện tử;

- Chuyển đổi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy.

2. Về kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công, quy chế quy định chi tiết một số điều như:

- Nội dung kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công: Việc cung cấp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công được kiểm soát thông qua việc đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trong quá trình lựa chọn thủ tục, mức độ bảo đảm về danh tính, xác thực điện tử đối với thủ tục, tổ chức các giải pháp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong quá trình soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công.

- Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính thủ tục hành chính để thực hiện trên Cổng Dịch vụ công;

- Lập danh mục thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Quy trình tổ chức xây dựng thực hiện giải pháp bảo đảm thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các quan, đơn vị, tổ chức, nhân liên quan soát Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt; xác định mức độ xác thực người dùng đối với từng thủ tục hành chính khi thực hiện giao dịch trực tuyến; đơn giản hóa thành phần hồ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua các giải pháp:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông các quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- soát, đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công cần phải được tổ chức soát, đánh giá để làm sở cho việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

Công tác soát, đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công thực hiện theo quy định cụ thể của Văn phòng Chính phủ.

3. Về quy định về tiếp nhận, xử lý câu hỏi, phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quy chế đưa ra các quy định:

- Quy đnh đi với Mc Hi Đáp;

- Quy đnh đi với vic gi câu hi đến Mc Hi Đáp;

- Quy trình tiếp nhn, chuyển câu hi x , đăng ti ni dung trả lời tại Mục Hỏi Đáp;

Tiếp nhận, chuyển câu hỏi đến các quan thẩm quyền.

Xử đăng tải nội dung trả lời câu hỏi cho tổ chức, công dân.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Bình Định cũng quy định rõ về trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử đối với: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn các quan, đơn vị liên quan; Trách nhiệm của Sở Thông tin Truyền thông; Sở Tài chínhtổ chức, nhân sử dụng Cổng Dịch vụ ng.

Trần Thị Duyên

1094 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16070273